ΜΕΡΟΣ I ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Χαρτοσήμων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου -

"αναδιάρθρωση" σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών η οποία διενεργείται εντός επτά (7) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση  πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους δανειστές:

Νοείται ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατά-τεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δύναται να πραγματοποιείται προς δανειστή και/ή  προς μη «συνδεδεμένο πρόσωπο», όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναφορικά με μη εξυπηρετούμενες χορηγίες (ΜΕΧ) κατά ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών∙

"Αναδιοργάνωση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

"απόδειξις" περιλαμβάνει παν σημείωμα, μνημόνιον ή έγγραφον, δι' ου αναγνωρίζεται ή δηλούται η λήψις, κατάθεσις ή καταβολή χρημάτων, συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν, ή δι' ου αναγνωρίζεται η λήψις κινητής περιουσίας προς εξόφλησιν χρέους τινός, ή δι' ου αναγνωρίζεται ο συμβιβασμός, εξόφλησις ή απόσβεσις χρέους ή απαιτήσεως ή μέρους χρέους ή απαιτήσεως, ή όπερ δεικνύει ή δηλοί τοιαύτην αναγνώρισιν, ανεξαρτήτως του εάν είναι υπογεγραμμένον ή όχι.

"ασφαλιστήριον" περιλαμβάνει παν έγγραφον δι' ου συνάπτεται, ή συμφωνείται ή αποδεικνύεται η σύναψις ασφαλιστικής τινος συμβάσεως και ο όρος "ασφάλισις" περιλαμβάνει και την "ασφάλειαν ζωής".

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων" σημαίνει ασφαλιστήριον δι' ου συμφωνείται η καταβολή χρηματικού τινος ποσού επί τω βιαίω, ή μη οφειλομένω εις φυσικά αίτια θανάτω προσώπου τινός, ή επί τω εξ ατυχήματος θανάτω αυτού, ή η καταβολή χρηματικού τινος ποσού υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικήν βλάβην, περιλαμβάνει δε ωσαύτως πάσαν αγγελίαν ή δημοσίευσιν έν τινι εφημερίδι ή ετέρω δημοσιεύματι, δι' ης σκοπείται όπως εξασφαλισθή η πληρωμή χρηματικού τινος ποσού επί τω θανάτω ή σωματική βλάβη του κατόχου ή κομιστού της εφημερίδος ή δημοσιεύματος, εν ω διαλαμβάνεται η αγγελία μόνον εν τη περιπτώσει ατυχήματος ή βιαίου θανάτου ή θανάτου μη οφειλομένου εις φυσικά αίτια.

Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων δεν θεωρείται ως ασφάλεια ετέρας φύσεως μόνον λόγω του γεγονότος ότι τούτο διαλαμβάνει ρήτραν καταβολής ποσού τινος κατά την διάρκειαν ασθενείας ή ανικανότητος λόγω σωματικής βλάβης.

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων" ή "θαλασσία ασφάλισις" -

(α) σημαίνει ασφάλισιν, περιλαμβανομένης της αντασφαλίσεως, έχουσαν ως αντικείμενον οιονδήποτε πλοίον ή σκάφος, ή τας μηχανάς αυτού, τα άρμενα και σύσκευα, και τον εφοπλισμόν παντός πλοίου ή σκάφους, ή τα επί του πλοίου ή σκάφους φορτωθέντα αγαθά, εμπορεύματα ή πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, ή τον ναύλον, ως και παν έτερον αφορών το πλοίον ή σκάφος συμφέρον, όπερ νομίμως δύναται να ασφαλισθή˙ και

(β) περιλαμβάνει ασφάλισιν αγαθών, εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων εν διαμετακομίσει, ήτις επάγεται ουχί μόνον θαλασσίους κινδύνους εν τη εννοία της παραγράφου (α) του ορισμού, αλλ' ωσαύτως οιονδήποτε έτερον κίνδυνον ον δυνατόν να επάγηται η ασφαλισθείσα διαμετακόμισις από της ενάρξεως αυτής μέχρι του τελικού προορισμού αυτής του καλυπτομένου υπό της ασφαλίσεως˙

(γ) περιλαμβάνει πάσαν συμφωνίαν ή ανάληψιν υποχρεώσεως, δυνάμει της οποίας πρόσωπόν τι έναντι χρηματικής αντιπαροχής καταβληθείσης ή καταβλητέας υπό μορφήν προσθέτου ναύλου ή άλλως, συμφωνεί την ανάληψιν παντός παρεπομένου κινδύνου αγαθών, εμπορευμάτων ή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, εν όσω ταύτα είναι φορτωμένα επί πλοίου ή σκάφους, ή αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αποζημιώση τον κύριον τοιούτων αγαθών, εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων εκ παντός κινδύνου, απωλείας ή ζημίας˙

"ασφαλιστικόν συμβόλαιον ζωής" σημαίνει ασφαλιστήριον γενόμενον επί της ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, ή αναφορικώς προς γεγονός ή ενδεχόμενον αφορών εις την ζωήν, ή εξαρτώμενον εκ της ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, εξαιρουμένου του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον ατυχημάτων˙

"γραμμάτιον" περιλαμβάνει παν έγγραφον το οποίον δεν είναι συναλλαγματική η γραμμάτιον εις διαταγήν δι' ου πρόσωπόν τι αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως πληρώση χρηματικόν τι ποσόν εις έτερον πρόσωπον ή εις διαταγήν αυτού˙

"γραμμάτιον εις διαταγήν" σημαίνει γραμμάτιον εις διαταγήν ως τούτο καθορίζεται εν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω, περιλαμβάνει δε γραμμάτια δι' ων παρέχεται η υπόσχεσις πληρωμής χρηματικού τινος ποσού εξ ειδικού τινος ταμείου, όπερ δυνατόν να είναι διαθέσιμον ή μη, ή υφ' οιονδήποτε όρον ή αίρεσιν, ήτις δυνατόν να πληρωθή ή δυνατόν να μη πληρωθή˙

"δανειολήπτης" σημαίνει πρόσωπο το οποίο συμβλήθηκε με το δανειστή και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση εξαγοράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και είτε αναλήφθηκε από είτε μεταφέρθηκε σε δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί χορηγήσεις από πιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227:

Νοείται ότι, δανειολήπτης θεωρείται και οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο του πρωτοφειλέτη, όπως ο όρος «συνδεδεμένο πρόσωπο» ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πραγματοποιείται προς όφελος του δανειστή·

"δανειστής" σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και περιλαμβάνει  πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α αυτού, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής ή δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί από πιστωτικό ίδρυμα χορηγήσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227∙

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν˙

"Δικαστήριον" σημαίνει το αρμόδιον δικαστήριον˙

"έγγραφον" περιλαμβάνει παν έγγραφον δι' ου δημιουργούνται, μεταβιβάζονται, περιορίζονται, επεκτείνονται, αποσβέννυνται ή διατυπούνται εγγράφως δικαιώματα ή υποχρεώσεις, ή δι' ου σκοπείται η δημιουργία, μεταβίβασις, περιορισμός, επέκτασις, απόσβεσις, ή έγγραφος διατύπωσις δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων˙

"εμπορεύσιμα αξιόγραφα" σημαίνει αξιόγραφα άτινα δυνατόν να πωληθώσιν ή να μεταβιβασθώσιν ως αξιόγραφα εν τη Δημοκρατία ή εκτός της Δημοκρατίας˙

"επιταγή" σημαίνει συναλλαγματικήν εκδιδομένην επί ειδικώς καθοριζομένου τραπεζίτου, μη ούσαν πληρωτέαν άλλως ή εν όψει˙

"Έφορος" σημαίνει τον Έφορον επί των Τελών Χαρτοσήμου τον εμπεπιστευμένον, δυνάμει του άρθρου 3, τα της εφαρμογής του παρόντος Νόμου˙

"Λειτουργός Προσόδων" σημαίνει πάντα λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όστις τελεί εν τη υπηρεσία εφαρμογής του παρόντος Νόμου˙

"μίσθωσις" σημαίνει μίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας, περιλαμβάνει δε επίσης -

(α) συμφωνίαν δια μίσθωσιν˙ και

(β) ενοικίασιν ακινήτου ή κινητής περιουσίας˙ και

(γ) υπομίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας˙ και

(δ) πάσαν έγγραφον δήλωσιν επί αιτήσεως δια μίσθωσιν επέχουσαν θέσιν αποδοχής της αιτήσεως˙

"ναυλωτικόν έγγραφον" περιλαμβάνει πάσαν συμφωνίαν ή σύμβασιν ναυλώσεως πλοίου ή σκάφους, ή παν μνημόνιον, επιστολήν ή έτερον έγγραφον (πλην της φορτωτικής και της αποδείξεως της εκδοθείσης υπό αξιωματικού τινος του πλοίου) μεταξύ του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου και παντός ετέρου προσώπου, όπερ αφορά εις την ναύλωσιν ή την δια πλοίου ή σκάφους μεταφοράν χρημάτων, εμπορευμάτων ή πραγμάτων˙

"πληρεξούσιον έγγραφον" περιλαμβάνει παν έγγραφον, δι' ου παρέχεται η εξουσία εις ειδικόν τι πρόσωπον όπως ενεργή εκ μέρους και εν ονόματι του συντάξαντος το έγγραφον προσώπου, δεν περιλαμβάνει όμως το έγγραφον διορισμού προσώπου τινός ως δικηγόρου ίνα ενεργή ως τοιούτος εις δικαστικάς υποθέσεις˙

"προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον" εν αναφορά προς έγγραφον, σημαίνει ότι το έγγραφον φέρει κινητόν ή σφραγιστόν χαρτόσημον αξίας ουχί ελάσσονος του προσήκοντος ποσού, και ότι το τοιούτον χαρτόσημον επετέθη και ηκυρώθη ή εχρησιμοποιήθη συμφώνως τω εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμω˙

"συναλλαγματική" σημαίνει συναλλαγματικήν ως αύτη καθορίζεται εν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω ως και παν έτερον έγγραφον παρέχον το δικαίωμα, ή φερόμενον ως παρέχον το δικαίωμα, εις πρόσωπόν τι, είτε τούτο κατονομάζεται εν αυτώ είτε όχι να απαιτήση πληρωμήν παρ' ετέρου τινός προσώπου, ή να εκδώση συναλλαγματικήν εφ' ετέρου τινός προσώπου δια χρηματικόν τι ποσόν˙

"συναλλαγματική πληρωτέα εν όψει" περιλαμβάνει -

(α) εντολάς πληρωμής χρηματικού τινος ποσού δια συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, εντολάς παραδόσεως συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν προς εξόφλησιν χρηματικού τινος ποσού, ή πληρωμής χρηματικού ποσού εξ ειδικού τινος ταμείου, όπερ δυνατόν να είναι ή να μην είναι διαθέσιμον, ή υφ' οιονδήποτε όρον ή αίρεσιν ήτις δυνατόν να πληρωθή ή να μη πληρωθή˙

(β) εντολάς πληρωμής χρηματικού τινος ποσού, καθ' εβδομάδα, κατά μήνα ή καθ' ετέρας καθωρισμένας περιόδους˙ και

(γ) πιστωτικάς επιστολάς, ήτοι παν έγγραφον δι' ου πρόσωπόν τι εξουσιοδοτεί έτερον πρόσωπον όπως παράσχη πίστωσιν εις το πρόσωπον προς όφελος ούτινος τούτο εξεδόθη˙

"συνταχθέν" και "σύνταξις" εν αναφορά προς έγγραφα σημαίνουν αντιστοίχως "υπογραφέν" και "υπογραφή".

"σφραγιστόν επίσημα" περιλαμβάνει -

(α) ενσήματα επιτιθέμενα και σφραγιζόμενα υπό του αρμοδίου υπαλλήλου˙

(β) επισήματα εκτετυπωμένα αναγλύφως ή κεχαραγμένα επί χάρτου˙

(γ) κινητά επισήματα μετ' αναγλύφου εκτυπώσεως˙

"τιμή αναδιάρθρωσης" σημαίνει την τιμή στην οποία ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, και η οποία καθορίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτό·

"τραπεζίτης" περιλαμβάνει τας τραπέζας, ως και παν πρόσωπον όπερ ενεργεί ως τραπεζίτης˙

"υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου" εν αναφορά προς έγγραφον συνταχθέν, ή το πρώτον συνταχθέν, μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, σημαίνει υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου, και εν αναφορά προς οιονδήποτε έτερον έγγραφον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του εν τη Δημοκρατία ισχύοντος Νόμου κατά τον χρόνο συντάξεως του τοιούτου εγγράφου, ή εν τη περιπτώσει εγγράφου υπογραφομένου υπό πλειόνων προσώπων κατά χρόνον διάφορον, δυνάμει του Νόμου του ισχύοντος καθ' ον χρόνον το τοιούτον έγγραφον το πρώτον συνετάχθη˙

"φορτωτική" περιλαμβάνει την διαφορτωτικήν, ουχί όμως την απόδειξιν παραλαβής εμπορευμάτων εκδιδομένην υπό αξιωματικού τινος του πλοίου˙

"χάρτης" περιλαμβάνει περγαμηνήν, μεμβράνην ή οιανδήποτε ετέραν ύλην εφ' ης δυνατόν να συνταχθή έγγραφόν τι˙

"χαρτόσημον" σημαίνει σφραγιστόν ή κινητόν επίσημα οι δε όροι "χαρτοσημαίνω" και "χαρτοσήμανσις" μετά των γραμματικών αυτών παραλλαγών θα ερμηνεύωνται αναλόγως˙

"χρήμα" περιλαμβάνει παν ποσόν εκπεφρασμένον εις το νόμισμα της Δημοκρατίας, ή εις οιονδήποτε αλλοδαπόν νόμισμα.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Έφορος επί των Τελών Χαρτοσήμου

3.―(1) Δια την καλήν και πιστήν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι ο Έφορος επί των Τελών Χαρτοσήμου, υπό την ιδιότητά του δε ταύτην θα προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος δύναται να εξουσιοδοτήση οιονδήποτε έτερον λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, όπως ενασκή τοιαύτας εξουσίας και εκτελή τοιαύτα καθήκοντα αναφορικώς προς την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ως ο Εφορος ήθελε καθορίσει:

ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α.-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Έγγραφα υποκείμενα εις τέλος

4.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τηρουμένων των εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμω, ή εν τω Πρώτω Παραρτήματι εμπεριεχομένων, εξαιρέσεων, παν έγγραφον ειδικώς αναγραφόμενον εν τω Πρώτω Παραρτήματι θα υπόκειται εις τέλος αξίας ίσης προς το ποσόν όπερ ειδικώς καθορίζεται εν τω ειρημένω Παραρτήματι ως το αντίστοιχον προσήκον τέλος, εάν αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε ζητήματα ή πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξής του:

Νοείται ότι:

(ι) δεν επιβάλληται τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα υπό, ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, εις περιπτώσεις καθ' ας, με υφισταμένης της παρούσης εξαιρέσεως, η Δημοκρατία θα υποχρεούτο να καταβάλη το αναφορικώς προς τοιαύτα έγγραφα πληρωτέον τέλος·

(ιι) ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, άμα ως πεισθή ότι έν τινι αλλοδαπή χώρα ουδέν τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Δημοκρατίας, να καθορίση διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ότι ουδέν τέλος χαρτοσήμου θα επιβάλληται επί εγγράφων συνταττομένων υπό ή εκ μέρους ή προς όφελος της Κυβερνήσεως της τοιαύτης αλλοδαπής χώρας·

(ιιι) [Διαγράφηκε].

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα επιβάλλη πρόσθετον τέλος χαρτοσήμου επί εγγράφων ρητώς υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε ισχύοντος εν τη Δημοκρατία νόμου.

 

 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από τέλος Χαρτοσήμου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου

4Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου,  συμβάσεις, υποθήκες ή άλλα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, καθώς και η μελλοντική επαναγορά ενυπόθηκης εξασφάλισης από το δανειολήπτη, η οποία είχε τύχει αποξένωσης ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της επαναγοράς, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής τέλους χαρτοσήμου μέχρι του ποσού των υφιστάμενων κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης οφειλών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου ή επιβολή μηδενικού τέλους με βάση τις διατάξεις του περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού τέλους χαρτοσήμου.

Πλείονα του ενός έγγραφα χρησιμοποιηθέντα εν μια δικαιοπραξία.

5.―(1) Οσάκις, εν τη περιπτώσει οιασδήποτε συμβάσεως ή μνημονίου συμβάσεως χρησιμοποιώνται πλείονα του ενός έγγραφα δια την περάτωσιν της διαιοπραξίας (είτε ταύτα συντάττονται συγχρόνως, είτε κατά διάφορον χρόνον) μόνον το κύριον έγγραφον θα υπόκειται εις το εν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζόμενον τέλος χαρτοσήμου δια την ειρημένην σύμβασιν ή μνημόνιον συμβάσεως, έκαστον δε των λοιπών εγγράφων θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου δύο ευρώ αντί του εν τω ειρημένω Παραρτήματι τυχόν καθοριζομένου τέλους.

(2) Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καθορίσωσιν αφ' εαυτών ποίον των ούτω χρησιμοποιουμένων εγγράφων θα θεωρήται, δια τους σκοπούς του εδαφίου (1) ως το κύριον έγγραφον:

Νοείται ότι το επί του ούτω καθορισθέντος εγγράφου επιβλητέον τέλος θα είναι το μέγιστον τέλος εις ο θα υπέκειτο οιονδήποτε των ως είρηται χρησιμοποιηθέντων εγγράφων.

Έγγραφα αφορώντα εις πλείονα διακεκριμένα θέματα

6. Παν έγγραφον διαλαμβάνον, ή αφορών, πλείονα του ενός διακεκριμένα θέματα, θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ίσον προς το άθροισμα των τελών χαρτοσήμου εις α θα υπέκειντο δυνάμει του παρόντος Νόμου τα διαλαμβάνοντα ή αφορώντα τοιαύτα θέματα έγγραφα, εάν συνετάττοντο χωριστά έγγραφα δι' εν έκαστον τοιούτον θέμα.

Έγγραφα εμπίπτοντα εντός πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, έγγραφα ούτω διατυπωθέντα, ώστε να εμπίπτωσιν εντός δύο ή πλειόνων κατηγοριών του Πρώτου Παραρτήματος, θα υπόκεινται, οσάκις τα δυνάμει τούτου επιβλητέα τέλη ποικίλλωσι, μόνον εις το μέγιστον των τοιούτων τελών.

Ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων

8.―(1) Η σύμβασις θαλασσίας ασφαλίσεως δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν περιβληθή τον τύπον του ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων.

(2) Απαγορεύεται η έκδοσις ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον θαλασσίων κινδύνων δια χρονικήν τινά περίοδον εάν αύτη υπερβαίνη τους δώδεκα μήνας.

(3) Το ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων δεν είναι έγκυρον, εκτός εάν καθορίζη τον ειδικόν κίνδυνον, ή θαλάσσιον εγχείρημα, ή τον χρόνον, δι' ον η ασφάλισις εγένετο, τα ονόματα των μερών και το ασφαλισθέν ποσόν.

Συμβιβασμός τελών χαρτοσήμου επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων

9.―(1) Οσάκις πρόσωπόν τι εκδίδον ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων ενασκή, κατά την γνώμην του Εφόρου, την ασφαλιστικήν ταύτην επιχείρησιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε να καθίσταται ανέφικτος ή ασύμφορος η καταβολή των επί τοιούτων ασφαλιστηρίων επιβαλλομένων τελών υπό μορφήν χαρτοσήμου, ο Έφορος δύναται να συμφωνήση μετά του προσώπου τούτου όπως ανά τρίμηνον παραδίδη εις τον Έφορον καταστάσεις δεικνυούσας άπαντα τα ποσά άτινα ελήφθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων.

(2) Ο τύπος της συμφωνίας εγκρίνεται υπό του Εφόρου, εμπεριέχει δε αύτη τοιούτους όρους και προϋποθέσεις, ως ο Έφορος ήθελε κρίνει προσήκον να επιβάλη. Το πρόσωπον μεθ' ου συνάπτεται η συμφωνία υποχρεούται να τηρή άπαντας τους εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εμπεριεχομένους κανονισμούς.

(3) 'Αμα τη συνάψει της συμφωνίας μεταξύ του Εφόρου και ετέρου τινός προσώπου, και ενόσω η συμφωνία αύτη τελή εν ισχύϊ, τα υπό του προσώπου τούτου εκδιδόμενα ασφαλιστικά συμβόλαια εναντίον ατυχημάτων εις ουδέν τέλος θα υπόκεινται, αντί δε του εν λόγω τέλους, και υπό τύπον συμβιβασμού δια το επιβλητέον τέλος χαρτοσήμου, θα επιβάλληται φόρος με βάσιν συντελεστήν πέντε επί τοις εκατόν επί του αθροίσματος απάντων των ποσών άτινα εισεπράχθησαν υπό μορφήν ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, ως τέλος χαρτοσήμου.

(4)  Εάν ο επιβληθείς φόρος δεν καταβληθή άμα τη παραδόσει των καταστάσεων, ούτος θα είναι χρέος οφειλόμενον εις την Δημοκρατίαν παρά του προσώπου υφ' ου, ή εκ μέρους ούτινος, παρεδόθησαν οι καταστάσεις.

(5) Εν περιπτώσει αμελείας παραδόσεως των υπό του παρόντος άρθρου απαιτουμένων καταστάσεων, ή αμελείας καταβολής του φόρου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, το πρόσωπον τούτο θα υποχρεούται να καταβάλη εις τον Έφορον ποσόν ίσον προς δέκα επί τοις εκατόν επί του ποσού του πληρωτέου φόρου, και παρόμοιον πρόστιμον δι' έκαστον μήνα καθ' ον συνεχίζεται η αμέλεια μετά την λήξιν του πρώτου μηνός.

Εξουσία συμβιβασμού τελών χαρτοσήμου

10. [Διαγράφηκε]
B.-ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Τρόπος καταβολής των τελών

11.―(1) Παν τέλος χαρτοσήμου, όπερ εκάστοτε επιβάλλεται δια νόμου επί εγγράφων, δέον να καταβάλληται και σημειούται συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός ως άλλως ρητώς προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, άπαντα τα τέλη χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπόκεινται, θα καταβάλλωνται, και η καταβολή αυτών θα δεικνύηται επί των τοιούτων εγγράφων, δια χαρτοσήμων, και ουχί άλλως πως.

Ποία χαρτόσημα δέον να χρησιμοποιώνται

12.―(1) Το είδος των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται, είτε ταύτα είναι κινητά είτε σφραγιστά επισήματα εν τη περιπτώσει των διαφόρων κατηγοριών εγγράφων θα καθορίζηται δια Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ μέχρις ου δε εκδοθώσιν οι τοιούτοι Κανονισμοί, και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάντα τα χαρτόσημα άτινα αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ηδύναντο νομίμως να χρησιμοποιηθώσι δια την καταβολήν των τελών χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπέκειντο, δύνανται να χρησιμοποιώνται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δύναται να γίνη δια της χρησιμοποιήσεως πλειόνων χαρτοσήμων, χαρτόσημα δε αξίας μείζονος της δεούσης δύνανται να χρησιμοποιώνται δια την σήμανσιν εγγράφου τινός.

Ακύρωσις κινητών επισημάτων

13.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου νόμου, πας όστις -

(α) επιθέτει κινητόν επίσημα επί εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου, όπερ συνετάχθη υφ' οιουδήποτε προσώπου, υποχρεούται όπως, άμα τη επιθέσει του τοιούτου χαρτοσήμου, ακυροί τούτο ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ νέου˙ και

(β) συντάττει έγγραφον επί χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα, υποχρεούται, όπως, άμα τη συντάξει ακυροί τούτο, εκτός εάν τούτο ηκυρώθη ήδη εν τω προμνησθέντι τρόπω, ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου.

(2) Παν έγγραφον φέρον κινητόν επίσημα όπερ δεν ηκυρώθη ούτως ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου, θα λογίζηται καθ' ην έκτασιν αφορά εις το τοιούτον επίσημα ως μη χαρτοσημανθέν.

(3) Το πρόσωπον, όπερ εντέλλεται παρά του εδαφίου (1) όπως ακυρώση κινητόν τι επίσημα θα ακυροί τούτο γράφον δια μελάνης, οριζοντίως ή διαγωνίως, το όνομα ή τα αρχικά αυτού ή το όνομα ή αρχικά του εμπορικού του οίκου, ως και την αληθή ημερομηνίαν καθ' ην έπραξεν ούτω, ή θα ακυροί τούτο αποτελεσματικώς καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον και θα καθιστά ανέφικτον την χρήσιν του τοιούτου χαρτοσήμου εφ' ετέρου εγγράφου, η δια ταχυδρομικούς σκοπούς:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια Κανονισμών ή διατάγματος, να καθορίση ειδικόν τινα τρόπον ακυρώσεως κινητών επισημάτων επιτιθεμένων επί ειδικού τινος εγγράφου, ή ειδικής κατηγορίας εγγράφων.

Τρόπος συντάξεως εγγράφων επί σφραγιστού χάρτου

14. Παν έγγραφον συντεταγμένον επί φύλλου χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα θα συντάσσηται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το επίσημα να είναι εμφανές επί της προσθίας όψεως του εγγράφου, και να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εφ' ετέρου εγγράφου.

Μόνον εν έγγραφον επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου

15. Απαγορεύεται η σύνταξις δευτέρου εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου εφ' ου συνετάχθη ήδη έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θα ερμηνεύηται ως κωλύον την οπισθογράφησιν, ήτις είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, ή δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, οιουδήποτε εγγράφου, ήτις γίνεται προς τον σκοπόν μεταβιβάσεως δικαιώματός τινος δια τούτου δημιουργουμένου ή αποδεικνυομένου, ή γίνεται προς βεβαίωσιν λήψεως χρημάτων ή πραγμάτων, ων η πληρωμή ή παράδοσις ασφαλίζεται δια τούτου, ή γίνεται δια παράτασιν του χρόνου πληρωμής συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν.

Έγγραφα συνταττόμενα κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 λογίζονται ως μη χαρτοσεσημασμένα

16. Παν έγγραφον συντεταγμένον κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 θα λογίζηται ως μη χαρτοσεσημασμένον.

Σημείωσις τέλους

17. Οσάκις το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, ή η ατέλεια εγγράφου εξαρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του πραγματικώς καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έτερον έγγραφον, η καταβολή του τελευταίου τέλους θα σημειούται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς τον Έφορον και επί τη προσαγωγή αμφοτέρων των εγγράφων, επί του πρώτον αναφερθέντος εγγράφου, είτε δι' οπισθογραφήσεως γενομένης υπό του Εφόρου, είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε δια Κανονισμών καθορίσει.

Διατάξεις αφορώσαι εις Διπλόγραφα και αντίτυπα

18. Τα διπλόγραφα ή αντίτυπα εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου δεν λογίζονται προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα εκτός εάν ταύτα χαρτοσημανθώσιν ως εν τω Στοιχείω 14 του Πρώτου Παραρτήματος, ή εκτός εάν φαίνεται δια της επιθέσεως σφραγίδος, ή δια πιστοποιητικού ως προβλέπεται εν τω άρθρω 64, ότι το πλήρες και προσήκον τέλος κατεβλήθη επί του πρωτοτύπου του οποίου αποτελεί διπλόγραφον ή αντίτυπον.

Γ.-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έγγραφα συντασσόμενα εν τη Δημοκρατία

19. 'Απαντα τα εις τέλος χαρτοσήμου υποκείμενα, και εν τη Δημοκρατία υφ' οιουδήποτε προσώπου συντασσόμενα, έγγραφα, θα χαρτοσημαίνωνται κατά ή προ της υπογραφής αυτών.

Χαρτοσήμανσις μετά την σύνταξιν

20. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως εν τω παρόντι, ή ετέρω Νόμω διαλαμβανομένης, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων δι' ας γίνεται ρητή πρόνοια έν τινι νόμω καθιστώσα παράνομον την χαρτοσήμανσιν εγγράφων μετά την σύνταξιν τούτων, παν μη χαρτοσημανθέν ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξίν του ως κατωτέρω προνοείται˙ η τοιαύτη χαρτοσήμανσις γίνεται ενώπιον λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή πρωτοκολλητή εξαιρέσει των εν άρθρω 35 προνοουμένων περιπτώσεων -

(α) τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, εντός τριάκοντα ημερών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου,

(β) τη καταβολή εντός εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου -

(i) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση δύο ευρώ,

(ii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει τα δύο ευρώ, όχι όμως τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το τέλος που δεν καταβλήθηκε,

(iii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με επιβάρυνση τριάντα πέντε ευρώ και επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση με δέκα σεντ για κάθε ευρώ (ή μέρος του ευρώ) του ποσού του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε που υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ,

(γ) τη καταβολή καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την πάροδον εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου, του μεν καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου ίσου προς το διπλάσιον των προμνησθέντων αντιστοίχων προστίμων.

Έγγραφα συντασσόμενα εκτός της Δημοκρατίας

21. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, παν έγγραφον συνταχθέν εκτός της Δημοκρατίας και υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν τούτο εχαρτοσημάνθη επαρκώς ή όχι κατά τον νόμον της χώρας εν η το τοιούτον έγγραφον συνετάχθη, δεν θα θεωρήται ως συνταχθέν ή έχον ισχύν εν τη Δημοκρατία, μέχρις ου χαρτοσημανθή δεόντως δια του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βάσει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι παν μη χαρτοσημανθέν, ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον, το οποίον το πρώτον υπεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, θα θεωρήται ότι υπεγράφη το πρώτον κατά την ημερομηνίαν της λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία, δύναται δε να χαρτοσημανθή καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης λήψεως, τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Συναλλαγματικαί, επιταγαί και γραμμάτια εις διαταγήν εκδοθέντα εκτός της Δημοκρατίας

22. Ο πρώτος εν τη Δημοκρατία κάτοχος συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν εκδοθέντος εκτός της Δημοκρατίας υποχρεούται όπως, πριν ή εμφανίση τούτο δι' αποδοχήν ή πληρωμήν, ή πριν ή οπισθογραφήση, μεταβιβάση ή άλλως διαπραγματευθή τούτο εν τη Δημοκρατία, επιθέση επ' αυτού το προσήκον τέλος χαρτοσήμου και, εάν τούτο είναι κινητόν επίσημα, ακυρώση τούτο:

Νοείται ότι -

(α) εάν καθ' ον χρόνον τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιήλθεν εις χείρας καλοπίστου κατόχου εν τη Δημοκρατία έφερεν επιτεθειμένον το προσήκον χαρτόσημον (και εις την περίπτωσιν κινητού επισήματος τούτο ήτο ηκυρωμένον εν τω τρόπω τω προβλεπομένω υπό του άρθρου 13) ο δε τοιούτος κάτοχος δεν έχει λόγον να πιστεύη ότι το τοιούτον χαρτόσημον επετέθη ή ηκυρώθη άλλως ή υπό του προσήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου προσώπου, και κατά τον δυνάμει του παρόντος Νόμου νενομισμένον χρόνον, το τοιούτον χαρτόσημον θα λογίζηται, καθ' όσον αφορά εις τον τοιούτον κάτοχον, ως δεόντως επιτεθέν και ακυρωθέν˙

(β) εάν καθ' ον χρόνον η τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιέρχεται εις χείρας καλοπίστου κατόχου, έχωσιν ήδη επιτεθή επ' αυτού τα προσήκοντα κινητά επισήματα, άτινα όμως δεν ηκυρώθησαν δεόντως, ο κάτοχος δικαιούται να ακυρώση τα επισήματα ταύτα, ως εάν ήτο το πρόσωπον υφ' ου ταύτα επετέθησαν˙ μετά ταύτα η συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν θεωρείται ως προσηκόντως χαρτοσεσημασμέ-νον, έγκυρον δε και ισχυρόν ως εάν τα επισήματα είχον δεόντως ακυρωθή υπό του προσώπου υφ' ου ταύτα επετέθησαν.

(γ) ουδέν των εν τη παρούση επιφυλάξει διαλαμβανομένων θα απαλλάσση οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής εις ην ούτος υπόκειται δια παράλειψιν επιθέσεως ή ακυρώσεως κινητού επισήματος.

Δ.-ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μετατροπή ποσού εκπεφρασμένου εις αλλοδαπόν νόμισμα

23. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρήματα εκπεφρασμένα εν οιωδήποτε νομίσματι πλην του εν τη Δημοκρατια κρατούντος τοιούτου, το τέλος θα υπολογίζηται επί της αξίας των τοιούτων χρημάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας, λογιζομένης βάσει της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου ή εις περιπτώσεις καθ' ας το έγγραφον είναι συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν εκδοθέν εκτός της Δημοκρατίας, κατά την ημέραν της χαρτοσημάνσεως αυτού εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται από καιρού εις καιρόν δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη τας τιμάς συναλλάγματος δια την μετατροπήν αλλοδαπών νομισμάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας επί τω τέλει υπολογισμού του τέλους χαρτοσήμου, η τιμή δε αύτη θα λογίζηται ως η τρέχουσα τοιαύτη δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τρόπος αποτιμήσεως χρεωγράφων και εμπορευσίμων αξιογράφων

24. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρεώγραφα, μετοχάς, ή εμπορεύσιμα ή έτερα αξιόγραφα, το τοιούτον τέλος (εκτός ως προβλέπεται εν τω Στοιχείω 12 του Πρώτου Παραρτήματος) θα υπολογίζηται επί της αξίας των χρεωγράφων, μετοχών ή αξιογράφων, βάσει της μέσης τιμής ή αξίας τούτων κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου.

Αποτέλεσμα ρητής διατάξεως περί της τιμής συναλλάγματος ή της μέσης τιμής

25. Οσάκις έγγραφόν τι εμπεριέχη ρητήν διάταξιν περί της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, της μέσης τιμής, και είναι χαρτοσεσημασμένον βάσει της τοιαύτης διατάξεως, καθ' ην έκτασιν τούτο αφορά εις το περιεχόμενον της τοιαύτης διατάξεως, θα τεκμαίρεται ότι είναι δεόντως χαρτοσεσημασμένον, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Ωρισμένα έγγραφα σχετιζόμενα με ενεχυριάσεις εμπορευσίμων αξιογράφων υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου ως εάν ήσαν συμβάσεις

26.―(1) Οσάκις έγγραφόν τι (πλην της συναλλαγματικής, ή γραμματίου εις διαταγήν) -

(α) εκδίδηται επί τη καταθέσει εμπορευσίμου αξιογράφου προς παροχήν ασφαλείας δια χρήματα, άτινα παρεσχέθησαν, ή άτινα θα παρασχεθώσιν υπό μορφήν δανείου, ή δι' υφιστάμενον ή μέλλον χρέος˙ ή

(β) καθιστά εξαγοράσιμον, ή περιορίζη δεόντως χαρτοσεσημασμένην μεταβίβασιν ήτις προωρίζετο ως ασφάλεια εμπορευσίμου αξιογράφου,

υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, ως εάν ήτο σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του στοιχείου 3 του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Η απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ του τοιούτου εγγράφου, ή η εξόφλησις αυτού υπόκειται εις το αυτό τέλος χαρτοσήμου μόνον.

Αποτίμησις ετησίας προσόδου, κ.λ.π

27. Οσάκις συντάττηται έγγραφόν τι επί τω τέλει παροχής ασφαλείας δια την πληρωμήν ετησίας τινός προσόδου, ή οιουδήποτε ετέρου, περιοδικώς καταβαλλομένου ποσού, το τοιούτον έγγραφον θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου βάσει της εν τω εγγράφω καθοριζομένης αντιπαροχής˙ εάν δε δεν καθορίζηται η τοιαύτη αντιπαροχή, αύτη θα θεωρήται ότι είναι -

(α) οσάκις η ετησία πρόσοδος ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην τινά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός του πληρωτέου ολικού ποσού - ίση προς το τοιούτον ολικόν ποσόν˙

(β) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη ή εις το διηνεκές, ή δι' αόριστον χρονικήν περίοδον μη τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου τινός ― ίση προς το ολικόν ποσόν όπερ, συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου, θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των είκοσι ετών αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή˙ και

(γ) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' αόριστόν τινα χρονικήν περίοδον τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου ή προσώπων τινών ― ίση προς το ποσόν, όπερ συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των δώδεκα ετών, αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή.

Άπαντα τα καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζοντα το τέλος χαρτοσήμου γεγονότα δέον να εκτίθενται εν τω εγγράφω

28. Εν τω εγγράφω εκτίθενται πλήρως και αληθώς η τυχόν παρεχομένη αντιπαροχή, ως και άπαντα τα γεγονότα και άπασαι αι περιστάσεις, αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την επί του εγγράφου επιβολήν τέλους χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.

E.-ΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Ποίος βαρύνεται με την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου

29. Ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, η καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βαρύνει -

(α) εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, γραμματίου, ομολογίας (debenture) ή εγγυητικής επιστολής ― τον εκδότην, ή τον συντάττοντα ή υπογράφοντα το τοιούτον έγγραφον˙

(β) εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ― τον εκδότην˙

(γ) εις την περίπτωσιν ασφαλιστηρίων ― τον ασφαλιζόμενον

(δ) εις την περίπτωσιν συμβάσεως, ή μνημονίου συμβάσεως πωλήσεως ― τον αγοραστήν˙ εις την περίπτωσιν μισθώσεως, ή συμφωνίας μισθώσεως ― τον μισθωτήν, ή τον φερόμενον ως μισθωτήν˙

(ε) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως μετοχών εταιρείας ή ετέρου νομικού προσώπου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(στ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως ομολογιών αίτινες είναι εμπορεύσιμα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως του εάν η ομολογία υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ή όχι ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(ζ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως συμφέροντός τινος ησφαλισμένου δια γραμματίου ή ασφαλιστηρίου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(η) εις την περίπτωσιν εγγράφου δι' ου συνιστάται εμπράγματον βάρος υπό τινος εταιρείας ― την εταιρείαν˙

(θ) στην περίπτωση σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικού έργου ή τεχνικού έργου υπό εργολήπτη ― τον εργολήπτη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι 'οικοδομικό έργο', 'τεχνικό έργο' και 'εργολήπτης' έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο του 2001.

Υποχρέωσις παροχής αποδείξεως εις ωρισμένας περιπτώσεις

30.―(1) Πας όστις λαμβάνει χρήματα αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, ή συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν, δια ποσόν πέραν των τεσσάρων ευρώ ή λαμβάνει δι' εξόφλησιν ή μερικήν εξόφλησιν χρέους, κινητήν περιουσίαν αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, υποχρεούται όπως, εάν απαιτήση τούτο ο καταβάλλων τα χρήματα, ή παραδίδων την συναλλαγματικήν, επιταγήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή την περιουσίαν, εκδώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν περί του γεγονότος τούτου:

Νοείται ότι μη οπισθογραφείσα επιταγή ήτις φαίνεται πληρωθείσα υπό του τραπεζίτου εφ' ου αύτη εξεδόθη, θα θεωρήται απόδειξις λήψεως του ποσού του πληρωτέου δια ταύτης.

(2) Πας όστις λαμβάνει, ή πιστούται με ασφάλιστρα ή ετέραν αντιπαροχήν δια την ανανέωσιν ασφαλιστικού συμβολαίου, οφείλει όπως εντός μηνός αφ' ης έλαβεν ή επιστώθη με τα τοιαύτα ασφάλιστρα ή αντιπαροχήν, εκδώση προς τούτο προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν.

ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ
Προσδιορισμός του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου

31.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παν πρόσωπον δύναται τη καταβολή δικαιώματος δύο ευρώ, να ζητήση παρά του Εφόρου όπως αποφανθή αναφορικώς προς έγγραφόν τι, υπογεγραμμένον ή μη, επί των ακολούθων σημείων:

(α)  εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου˙

(β) το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Ο Έφορος προσδιορίζει το τέλος εις ο τυχόν υπόκειται το έγγραφον κατά την γνώμην αυτού, και κοινοποιεί την απόφασιν αυτού δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το τοιούτον πρόσωπον.

(3) Προς τον σκοπόν τούτον ο Έφορος δύναται να ζητήση όπως τω προσκομισθώσιν αντίγραφον του εγγράφου, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις, ή έτερα αποδεικτικά στοιχεία, άτινα ήθελεν ούτος κρίνει αναγκαία δια να αποδειχθή ότι άπαντα τα γεγονότα, και άπασαι αι περιστάσεις αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την υπαγωγήν του εγγράφου εις τέλος χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται, εκτίθενται πλήρως και αληθώς εν τούτω, δύναται δε να αρνηθή να προβή εις εξέτασιν της αιτήσεως, μέχρις ου τω προσκομισθώσι τοιαύτα αντίγραφα, ένορκοι έγγραφοι καταθέσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα:

Νοείται ότι -

(α) οσάκις ο Έφορος προσδιορίζη το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, το καταβλητέον τέλος αναφορικώς προς το τοιούτον έγγραφον θα είναι σύμφωνον προς την τοιαύτην απόφασιν, και ουχί διάφορον αυτής˙

(β) αποδεικτικά στοιχεία προσκομισθέντα συμφώνως τω παρόντι άρθρω δεν θα χρησιμοποιώνται εναντίον οιουδήποτε προσώπου εν αστική τινι διαδικασία, εκτός μόνον εν περιπτώσει ερεύνης γενομένης προς εξακρίβωσιν του τέλους χαρτοσήμου εις ο υπόκειται το έγγραφον εις ο αύτη αφορά˙ και

(γ) άμα τη καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου εις ο το έγγραφον, εις ο αύτη αφορά, υπόκειται, τα πρόσωπα υφ' ων προσεκομίσθησαν τα τοιαύτα αποδεικτικά στοιχεία θα απαλλάσσωνται πάσης ποινής, εις ην δυνατόν να υπόκεινται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λόγω του ότι παρέλειψαν να εκθέσωσιν αληθώς εν τω τοιούτω εγγράφω οιονδήποτε των προμνησθέντων γεγονότων ή περιστάσεων.

Πιστοποιητικόν του Εφόρου

32.―(1) Οσάκις έγγραφον προσκομισθέν τω Εφόρω δυνάμει του άρθρου 31 είναι, κατά την γνώμην αυτού, κατηγορίας τινός υποκειμένης εις τέλος χαρτοσήμου και-

(α) ο Έφορος αποφασίζει ότι είναι ήδη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(β) κατεβλήθη το υπό του Εφόρου, δυνάμει του άρθρου 31, προσδιορισθέν τέλος χαρτοσήμου, ή ποσόν όπερ ομού μετά του ήδη καταβληθέντος αναφορικώς προς το έγγραφον τέλους χαρτοσήμου, είναι ίσον προς το ούτω προσδιορισθέν τέλος,

ο Έφορος θα πιστοποιή δι' οπισθογραφήσεως αυτού επί του τοιούτου εγγράφου, ότι κατεβλήθη το προσήκον τέλος (το ποσόν του οποίου δέον να δηλούται) εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Οσάκις το τοιούτον έγγραφον δεν υπόκειται, κατά την γνώμην του, εις τέλος χαρτοσήμου, ο Έφορος, θα πιστοποιή εν τω προμνησθέντι τρόπω ότι το έγγραφον τούτο εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκειται.

(3) Παν έγγραφον εφ' ου εγένετο τοιαύτη οπισθογράφησις δυνάμει του παρόντος άρθρου, πιστοποιούσα είτε ότι τούτο δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, είτε ότι είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, θα γίνηται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, και θα ισχύη δι' άπαντας τους σκοπούς ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως αναφορικώς προς το τέλος.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου θα επιτρέπη την μετά την σύνταξιν σήμανσιν εγγράφου, όπερ κατά νόμου δεν δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξιν αυτού.

Προσφυγή εις το Ανώτατον Δικαστήριον

33. Πας όστις δεν ικανοποιείται εκ του προσδιορισμού του τέλους χαρτοσήμου, του γενομένου υπό του Εφόρου δυνάμει του άρθρου 31, δύναται να προσφύγη εις το Ανώτατον Δικαστήριον της Δημοκρατίας˙ το βάρος της αποδείξεως, ότι ο προσδιορισμός του τέλους καθ' ου ασκείται η προσφυγή είναι υπερβολικός, φέρει ο ασκών την προσφυγήν.

Χαρτοσήμανσις εγγράφων ενώπιον δημοσίων υπαλλήλων κλπ

34.―(1) Είναι καθήκον παντός δημοσίου υπαλλήλου και παντός υπαλλήλου, τελούντος εν τη υπηρεσία αρχής τινός τοπικής διοικήσεως εν τη Δημοκρατία, ή της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, να εξετάζη παν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, προσαγόμενον ενώπιον αυτού εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του, δια να εξακριβώση κατά πόσον τούτο είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, εάν δε κρίνη ότι το τοιούτον έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και το προσκομίσαν τούτο πρόσωπον αρνηθή να επιτρέψη την χαρτοσήμανσιν τούτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, ο οικείος υπάλληλος εις ουδεμίαν ενέργειαν θα προβή επί τη βάσει του εγγράφου, αλλά θα αναφέρη το ζήτημα εις Λειτουργόν Προσόδων˙ ούτος εάν είναι της γνώμης ότι το τοιούτον έγγραφον υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου και δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, διατάσσει το προσκομίσαν το έγγραφον πρόσωπον, όπως καταβάλη το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον, ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

Νοείται ότι πας υπόχρεως εις την καταβολήν ποσού τινος ως εν τοις ανωτέρω, δύναται αντί να χωρήση εις την καταβολήν αυτού, να ζητήση παρά του οικείου Λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να παραπέμψη το ζήτημα εις τον Έφορον˙ τούτου γενομένου το ζήτημα θεωρείται παραπεμφθέν προς τον Έφορον δυνάμει του άρθρου 31, αι δε διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί της τοιαύτης παραπομπής, με την μόνην εξαίρεσιν ότι ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει επιπροσθέτως του καθορισθέντος υπό του Εφόρου ως καταβλητέου τέλους χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

(2) Οσάκις δίδεται ή προσάγεται απόδειξις υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου, ουχί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, εις τινα λειτουργόν κατά την διεξαγωγήν του ελέγχου λογαριασμού τινος του δημοσίου, ο τοιούτος λειτουργός δύναται κατά το δοκούν, αντί να ενεργήση ως εν εδαφίω (1), να απαιτήση την προσαγωγήν προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης αποδείξεως εις αντικατάστασιν ταύτης.

Προσαγωγή μη χαρτοσεσημασμένων εγγράφων

35.―(1) Εάν προσκομισθή έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου ως αποδεικτικόν στοιχείον εις αγωγήν ή ετέραν δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον Δικαστηρίου έχοντος αστικήν δικαιοδοσίαν, ή ενώπιον διαιτητού, ο Πρωτοκολλητής ή πας έτερος υπάλληλος του Δικαστηρίου οφείλει να επιστήση την προσοχήν του δικαστού εις το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι χαρτοσεσημασμένον, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο δε διαιτητής να λάβη υπό σημείωσιν το γεγονός τούτο˙ εάν το έγγραφον δε είναι έγγραφον όπερ νομίμως δύναται να χαρτοσημανθή μετά την υπογραφήν αυτού, τότε -

(α) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον Δικαστηρίου, επί τη καταβολή ενώπιον του Πρωτοκολλητού ή ετέρου τινός υπαλλήλου του Δικαστηρίου, και

(β) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον διαιτητού, επί τη καταβολή ενώπιον Λειτουργού Προσόδων,

του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, ομού μετά του καταβλητέου δυνάμει του άρθρου 20 προστίμου, και προσθέτου προστίμου εκ δύο ευρώ, τούτο δύναται να γίνη δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον επιφυλασσομένης πάσης νομίμου εξαιρέσεως εξ ετέρας τινός αιτίας.

(2) Εν η περιπτώσει μη χαρτοσεσημασμένον ή ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον έγγραφον γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον εις οιανδήποτε αγωγήν ή δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου άνευ της καταβολής του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου και του προστίμου ως προνοείται εν τω προηγουμένω εδαφίω, το Δικαστήριον ή δικαστής ενώπιον του οποίου το τοιούτον έγγραφον εγένετο δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, κέκτηται εξουσίαν όπως κατά πάντα χρόνον διατάξη την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως εις το πρόσωπον υφ' ου ή εκ μέρους ούτινος προσήχθη το έγγραφον, εντέλλουσαν αυτόν όπως εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας προβή εις την καταβολήν του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά του προστίμου. Εάν δε η καταβολή δεν λάβη χώραν εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας, το πρόσωπον εις ο επεδόθη η ειδοποίησις είναι ένοχον αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις την πληρωμήν του διπλασίου του ούτω μη καταβληθέντος ποσού.

(3) Η απόφασις του δικαστού καθ' όσον αφορά εις την ανάγκην, ή την επάρκειαν χαρτοσήμου επί εγγράφου τινός, ή εις το ποσόν του καταβλητέου αναφορικώς προς τούτο τέλους χαρτοσήμου, είναι τελεσίδικος.

Μη χαρτοσεσημασμένα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35, εκτός εις ποινικάς δίκας, ουδέν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, ή ισχύει δι' οιονδήποτε σκοπόν, εκτός εάν είναι χαρτοσεσημασμένον συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

Ποίον το αποτέλεσμα της μη τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφ' ωρισμένων συναλλαγματικών

37. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του αντιθέτου, διαλαμβανομένης εν τω παρόντι, ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, συναλλαγματική ήτις εμφανίζεται προς αποδοχήν, ή ήτις εγένετο αποδεκτή ή είναι πληρωτέα εντός της Δημοκρατίας, δεν καθίσταται άκυρος μόνον λόγω του ότι δεν είναι χαρτοσεσημασμένη συμφώνως τω παρόντι Νόμω, πάσα δε τοιαύτη συναλλαγματική ήτις δεν είναι χαρτοσεσημασμένη, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένη δύναται να γίνη δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον τη καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά των προνοουμένων εν άρθροις 20 και 35 προστίμων.

Έγγραφα μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα λόγω τυχαίου συμβεβηκότος

38. Εξαιρουμένων των εγγράφων των υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου αξίας πέντε ή δέκα μιλς των συναλλαγματικών και των γραμματίων εις διαταγήν, εάν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου και μη προσηκόντως χαρτοσεση-μασμένον προσαχθή ενώπιον του Εφόρου, υπό τινος προσώπου εξ ιδίας πρωτοβουλίας, εντός έτους, αφ' ης τούτο υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη, και το τοιούτον πρόσωπον φέρη εις γνώσιν του Εφόρου το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και προτείνη να καταβάλη εις τον Έφορον το ποσόν του προσήκοντος τέλους, ή το απαιτούμενον προς συμπλήρωσιν του προσήκοντος τέλους ποσόν, και ο Έφορος πεισθή ότι η μη προσήκουσα σήμανσις του τοιούτου εγγράφου ωφείλετο εις τυχαίον συμβεβηκός, λάθος ή επείγουσαν ανάγκην, ούτος δύναται, ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου να επιτρέψη την σήμανσιν του τοιούτου εγγράφου τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Σημείωσις εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τέλος και πρόστιμον

39.―(1) Η καταβολή προστίμου πληρωτέου επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού σημειούται δι' ειδικού ενσήμου και μέχρι του καθορισμού του τοιούτου ενσήμου, δια κινητών επισημάτων κατά μήκος της προσθίας όψεως των οποίων αναγράφεται η λέξις "πρόστιμον" υπό του ακυρούντος τούτο υπαλλήλου.

(2) 'Αμα τη καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, ή του προστίμου, όπερ τυχόν είναι πληρωτέον επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού ο υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται η τοιαύτη καταβολή βεβαιοί δια σημειώσεως αυτού επί του εγγράφου ότι το προσήκον τέλος, ή αναλόγως της περιπτώσεως το προσήκον τέλος ομού μετά του προστίμου (το ποσόν εκάστου των οποίων δέον να δηλούται) κατεβλήθησαν αναφορικώς προς το έγγραφον τούτο, σημειοί δε ωσαύτως το όνομα και την διεύθυνσιν του διενεργούντος την καταβολήν προσώπου. Παν έγγραφον φέρον τοιαύτην σημείωσιν γίνεται επί τούτω δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον και δύναται να χρησιμοποιηθή δι' άπαντας τους σκοπούς ως εάν είχε προσηκόντως χαρτοσημανθή.

Ποινική δίωξις δι' αδίκημα εναντίον του περί Χαρτοσήμων Νόμου

40. Η καταβολή προστίμου αναφορικώς προς έγγραφόν τι δεν παρακωλύει την ποινικήν δίωξιν παντός προσώπου όπερ διέπραξεν αδίκημά τι εναντίον του παρόντος Νόμου εν αναφορά προς το τοιούτον έγγραφον:

Νοείται ότι δεν θα ασκήται τοιαύτη δίωξις εις την περίπτωσιν εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τοιούτο πρόστιμον, εκτός εάν ο Έφορος κρίνει ότι το αδίκημα διεπράχθη με πρόθεσιν να αποφευχθή δολίως η καταβολή του προσήκοντος τέλους.

Οι καταβάλόντες τέλος χαρτοσήμου ή πρόστιμον δύνανται να ανακτήσωσι τούτο εις ωρισμένας περιπτώσεις

41.―(1) Οσάκις κατεβλήθη υπό τινος προσώπου τέλος χαρτοσήμου ή πρόστιμον αναφορικώς προς έγγραφον μετά την υπογραφήν αυτού, και δυνάμει συμφωνίας, ή των διατάξεων του παρόντος, ή παντός ετέρου Νόμου ισχύοντος κατά τον χρόνον της υπογραφής του τοιούτου εγγράφου, έτερόν τι πρόσωπον υπεχρεούτο να υποστή την δαπάνην της προσηκούσης σημάνσεως του τοιούτου εγγράφου, το πρώτον μνημονευθέν πρόσωπον θα δικαιούται να ανακτήση εκ του ετέρου τοιούτου προσώπου το ποσόν του ούτω καταβληθέντος τέλους, ή προστίμου.

(2) Δια τους σκοπούς της τοιαύτης ανακτήσεως, πιστοποιητικόν εκδοθέν αναφορικώς προς τοιούτον έγγραφον δυνάμει του παρόντος Νόμου συνιστά αμάχητον απόδειξιν των εν αυτώ βεβαιουμένων.

(3) Το Δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν να περιλάβη το τοιούτον ποσόν εις διάταγμα αυτού αναφορικώς προς τα δικαστικά έξοδα της αγωγής, ή δικαστικής διαδικασίας, εις ην τα πρόσωπα ταύτα είναι διάδικοι, και καθ' ην το τοιούτον έγγραφον προσήχθη ως αποδεικτικόν στοιχείον. Εάν το δικαστήριον δεν περιλάβη το ποσόν τούτο εν τω τοιούτω διατάγματι, δεν δύνανται να ληφθώσι έτερα δικαστικά μέτρα δια την ανάκτησιν αυτού.

Εξουσία πληρωτού όπως χαρτοσημαίνη συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς ληφθείσας υπ' αυτού άνευ χαρτοσήμου

42. Οσάκις συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν, ή επιταγή υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου αξίας δέκα σεντ εμφανίζηται προς πληρωμήν άνευ χαρτοσήμου, το πρόσωπον εις ο αύτη εμφανίζεται δύναται να επιθέτη επ' αυτής το αναγκαίον κινητόν επίσημα, και άμα τη ακυρώσει αυτού εν τω τρόπω τω προβλεπομένω εν τοις ανωτέρω, δύναται να χωρήση εις την πληρωμήν του πληρωτέου δυνάμει της τοιαύτης συναλλαγματικής, γραμματίου εις διαταγήν, ή επιταγής ποσού, και να καταλογίση το τέλος εναντίον του προσώπου όπερ ήτο υπόχρεων εις καταβολήν αυτού, ή να αφαιρέση τούτο εκ του ως ανωτέρω πληρωτέου ποσού, η τοιαύτη δε συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγή θα λογίζηται, όσον αφορά εις το τέλος χαρτοσήμου, έγκυρος και ισχυρά:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων απαλλάσσει οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής ή ετέρας διώξεως εις ην δυνατόν να υπόκειται αναφορικώς προς τοιαύτην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν.

Είσπραξις τελών χαρτοσήμου και προστίμων

43. Ο Έφορος δύναται να χωρήση εις την καταναγκαστικήν είσπραξιν, δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία και εις την είσπραξιν φόρων αφορώντος νόμου, παντός νομίμως οφειλομένου ποσού υπό τινος προσώπου, υπό μορφήν τέλους χαρτοσήμου, προστίμου ή άλλως οφειλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται δε ωσαύτως, κατά το δοκούν να λάβη δικαστικά μέτρα δια την πληρωμήν παντός τοιούτου ποσού, εναντίον του προσώπου υφ' ου το ποσόν τούτο οφείλεται, και να εισπράξη τούτο μεθ' όλων των δικαστικών εξόδων ως χρέος οφειλόμενον τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αποζημίωσις δια κατεστραμμένα χαρτόσημα

44. Τηρουμένων των Κανονισμών ους ήθελε θεσπίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον αναφορικώς προς τας αναγκαίας αποδείξεις, ή την διενεργηθησομένην έρευναν, ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς αυτόν εντός της υπό του άρθρου 45 καθοριζομένης περιόδου, και νοουμένου ότι ικανοποιείται εκ των γεγονότων, να χορηγήση αποζημίωσιν δια κατεστραμμένα χαρτόσημα εις τας κατωτέρω αναγραφομένας περιπτώσεις -

(α) οσάκις χαρτόσημον, επιτεθέν επί φύλλου χάρτου ή μη, εξ αμελείας και άνευ δόλου κατεστράφη, διεγράφη ή εκ τινος γραφικού λάθους, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον κατέστη ακατάλληλον δια την χρήσιν δι' ην προωρίζετο, πριν ή το επ' αυτού συντεταγμένον έγγραφον υπογραφή υπό τινος προσώπου˙

(β) οσάκις χαρτόσημον επετέθη επί εγγράφου όπερ εγράφη εξ ολοκλήρου ή μερικώς, δεν υπεγράφη όμως υπό τινος των συμβαλλομένων μερών˙

(γ) οσάκις, εις την περίπτωσιν συναλJ λαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή επιταγών ―

(ι) το χαρτόσημον επετέθη επί συναλλαγματικής ή επιταγής υπογραφείσης υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, ήτις δεν εγένετο αποδεκτή, ή της οποίας ουδεμία χρήσις εγένετο, ή ήτις δεν παρεδόθη δι' έτερον σκοπόν πλην του της εμφανίσεως δι' αποδοχήν:

Νοουμένου ότι το φύλλον χάρτου εφ' ου είναι εσφραγισμένον το τοιούτον χαρτόσημον δεν φέρει οιανδήποτε υπογραφήν προοριζομένην δι' αποδοχήν συναλλαγματικής ή επιταγής, ήτις μεταγενεστέρως θα εγράφετο επ' αυτού˙

(ιι) το χαρτόσημον επετέθη επί γραμματίου εις διαταγήν υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου του οποίου ουδεμία χρήσις εγένετο, ουδέ εξέφυγε των χειρών αυτού.

(ιιι) το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη, ή προωρίζετο να χρησιμοποιηθή, δια την σήμανσιν συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν, υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, όπερ όμως λόγω παραλείψεως ή λάθους τινός κατεστράφη, ή κατέστη άχρηστον, καίτοι εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ή επιταγής,δυνατόν αύτη να ενεφανίσθη δι' αποδοχήν, ή να εγένετο αποδεκτή ή να έχη οπισθογραφηθή, ή εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, δυνατόν τούτο να έχη παραδοθή εις τον κομιστήν.

Νοουμένου ότι προσάγεται ετέρα συμπεπληρωμένη και προσηκόντως χαρτοσεσημα- σμένη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν, όμοιον εν πάση λεπτομερεία προς την κατεστραμμένην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν, εξαιρέσει της γενομένης διορθώσεως του εν ταύτη, ή τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή παραλείψεως.

(δ) οσάκις το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη δια την σήμανσιν εγγράφου υπογραφέντος υπό τινος των μερών όπερ -

(ι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη ότι ήτο εξ υπαρχής νομικώς άκυρον˙

(ιι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη, ότι είναι ακατάλληλον δια τον σκοπόν δι' ον αρχικώς προώριστο λόγω του εν τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή πλάνης˙

(ιιι) δεν δύναται να συμπληρωθή ώστε να επιφέρη την επιδιωκομένην δικαιοπραξίαν εν τω σκοπουμένω τύπω, λόγω του θανάτου προσώπου τινός υφ' ου το έγγραφον έδει να υπογραφή, επισυμβάντος πριν ή υπογράψη τούτο, ή λόγω της αρνήσεως του τοιούτου προσώπου να υπογράψη τούτο˙

(ιν) είναι ουσιαστικώς ατελές και ανεπαρκές δια τον σκοπόν δι' ον προώρισται λόγω της μη υπογραφής αυτού υπό τινος των συμβαλλομένων, και της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτού να υπογράψη τούτο˙

(ν) αποτυγχάνει εξ ολοκλήρου εις την επίτευξιν του υπ' αυτού επιδιωκομένου σκοπού λόγω της αρνήσεως προσώπου τινός όπως ενεργήση συμφώνως τω τοιούτω εγγράφω ή όπως προκαταβάλη χρηματικόν ποσόν του οποίου η πληρωμή θα εξησφαλίζετο δια τούτου, ή λόγω της αρνήσεως, ή μη αποδοχής θέσεως δια τούτου παρεχομένης˙

(νι) καθίσταται άχρηστον λόγω του ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιι) είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον, νοουμένου ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου, μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιιι) κατεστράφη εξ αμελείας και ουχί εκ προθέσεως, αντ' αυτού δε και δια τον αυτόν σκοπόν εγένετο έτερον έγγραφον μεταξύ των αυτών μερών, και υπεγράφη υπ' αυτών δεόντως σημανθέν:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν υπογεγραμμένου εγγράφου, δεν ήρξαντο δικαστικά μέτρα, εις άτινα τo έγγραφον ηδύνατο να παρασχεθή, ή θα παρείχετο ή προσεφέρετο ως αποδεικτικόν στοιχείον, και ότι τούτο παραδίδεται δι' ακύρωσιν.

Χρόνος υποβολής αιτήσεως δι' αποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 44

45. Η αίτησις αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 44 δέον να υποβάλληται εντός των ακολούθων προθεσμιών, ήτοι -

(1) εις τας εν παραγράφω (δ)(ν) του ειρημένου άρθρου αναγραφομένας περιπτώσεις, εντός έξ μηνών από της ημερομηνίας του εγγράφου˙

(2) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου ουδέν έγγραφον συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών αφ' ης το σφραγιστόν επίσημα κατεστράφη˙

(3) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου έγγραφόν τι συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου και μόνον υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη˙

Νοείται ότι -

(α) οσάκις το κατεστραμμένον έγγραφον δεδικαιολογημένως απεστάλη εκτός της Δημοκρατίας, η αίτησις δύναται να γίνη εντός δύο ετών από της επιστροφής και λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία˙

(β) οσάκις λόγω αφεύκτων περιστατικών δεν είναι εφικτή η παράδοσις εγγράφου αντικατασταθέντος δι' ετέρου τοιούτου δι' ακύρωσιν εντός της προμνησθείσης προθεσμίας, η αίτησις δύναται να υποβληθή εντός δύο ετών από της ημερομηνίας της συντάξεως του αντικαταστήσαντος το πρώτον εγγράφου.

Αποζημίωσις δι' έντυπα άτινα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις νομικά πρόσωπα

46. Ο Έφορος δύναται, άνευ χρονικού τινος περιορισμού, να χορηγήση αποζημίωσιν δια σφραγιστά φύλλα χάρτου χρησιμοποιούμενα ως έντυπα εγγράφων υπό τινος τραπεζίτου, ή εταιρείας, ή ετέρου νομικού προσώπου, εάν δεδικαιολογημένως τα τοιαύτα έντυπα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις τον ειρημένον τραπεζίτην, εταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον, νοουμένου ότι ο Έφορος ικανοποιείται ότι το τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς τα τοιαύτα σφραγιστά φύλλα χάρτου κατεβλήθη δεόντως.

Αποζημίωσις δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

47. Οσάκις -

(α) πρόσωπόν τι εξ αμελείας εχρησιμοποίησε δι' έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, χαρτόσημον κατηγορίας ετέρας ή της προβλεπομένης δια το τοιούτον έγγραφον εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή χαρτόσημον μείζονος της προσηκούσης αξίας, ή εξ αμελείας εχρησιμοποίησε χαρτόσημον δι' έγγραφον μη υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(β) χαρτόσημον χρησιμοποιηθέν δια την σήμανσιν εγγράφου κατέστη εξ αμελείας άχρηστον δυνάμει του άρθρου 16, λόγω του ότι τοιούτον έγγραφον συνετάχθη κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 14,

ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου μόνον, ή το πρώτον υπεγράφη, και επί τη εκ νέου σημάνσει του εγγράφου δια του προσήκοντος τέλους, εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, να ακυρώση τούτο και να χορηγήση αποζημίωσιν δια το ούτω κακώς χρησιμοποιηθέν, ή καταστάν άχρηστον χαρτόσημον ως εάν επρόκειτο περί κατεστραμμένου τοιούτου.

Τρόπος χορηγήσεως αποζημιώσεως δια καταστραφέντα ή δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

48. Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην χορηγείται αποζημίωσις δια καταστραφέντα, ή κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα ο Εφορος δύναται να δώση αντί της τοιαύτης αποζημιώσεως -

(α) έτερα χαρτόσημα της αυτής κατηγορίας και αξίας˙ ή

(β) εάν ζητηθή εξ αυτού, και εάν κρίνη τούτο εύλογον, χαρτόσημα ετέρας κατηγορίας, της αυτής όμως αξίας˙ ή

(γ) κατά το δοκούν, την εις χρήματα αξίαν αυτού.

Αποζημίωσις δια χαρτόσημα άτινα δεν είναι πλέον αναγκαία

49. Εάν πρόσωπόν τι κέκτηται χαρτόσημον ή χαρτόσημα, άτινα δεν είναι κατεστραμμένα, ούτε κατέστησαν ακατάλληλα ή άχρηστα δια τους σκοπούς δι' ους ταύτα προωρίζοντο, των οποίων όμως δεν έχει άμεσον ανάγκην, ο Έφορος, αποκόπτων πέντε σεντ δια κάθε εκατόν σεντ ή μέρος αυτών, επιστρέφει την εις χρήμα αξίαν των τοιούτων χαρτοσήμων, άμα ως ταύτα παραδοθώσι τω Εφόρω δι' ακύρωσιν, και ούτος πεισθή ότι -

(α) τα τοιαύτα χαρτόσημα ηγοράσθησαν υπό του προσώπου τούτου καλή τη πίστει, με πρόθεσιν όπως χρησιμοποιήση ταύτα˙ και

(β) ότι κατέβαλε το πλήρες τίμημα αυτών˙ και

(γ) ότι ούτω ηγοράσθησαν εντός της περιόδου των έξ μηνών των αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της παραδόσεως αυτών:

Νοείται ότι, οσάκις το πρόσωπον τούτο είναι αδειούχος πωλητής χαρτοσήμων, ο Έφορος δύναται, εάν κρίνη τούτο εύλογον, να επιστρέψη το πραγματικώς καταβληθέν υπό του πωλητού ποσόν, άνευ οιασδήποτε αποκοπής χρημάτων ως η προμνησθείσα τοιαύτη.

Αποζημίωσις επί τη ανανεώσει ορισμένων ομολογιών

50. Οσάκις προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη ομολογία ανανεούται δια της εκδόσεως νέας ομολογίας υπό τους αυτούς όρους, ο Έφορος υποχρεούται όπως, επί τη προσαγωγή της προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης νέας ομολογίας, εντός μηνός από της ημερομηνίας της εκδόσεως ταύτης, επιστρέψη εις τον εκδότην της τοιαύτης νέας ομολογίας, την αξίαν του επί της αρχικώς εκδοθείσης ομολογίας χαρτοσήμου, ή του επί της νέας ομολογίας τοιούτου, εάν αύτη είναι μικροτέρα της πρώτης:

Νοείται ότι η αρχικώς εκδοθείσα ομολογία προσάγεται τω Εφόρω και ακυρούται υπ' αυτού, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι η ομολογία λογίζεται εκδοθείσα εκ νέου υπό τους αυτούς όρους εν τη εννοία του παρόντος άρθρου, παρά τας ακολούθους μεταβολάς:

(α) την έκδοσιν δύο ή πλειόνων ομολογιών εις αντικατάστασιν μιας αρχικώς εκδοθείσης τοιαύτης, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό.

(β) την έκδοσιν μιας ομολογίας εις αντικατάστασιν δύο ή πλειόνων αρχικών εκδοθεισών τοιούτων, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό˙

(γ) την αντικατάστασιν του ονόματος του αρχικού κομιστού δια του ονόματος του κατά τον χρόνον της ανανεώσεως κομιστού˙ και

(δ) την αλλαγήν του τόκου ή της ημερομηνίας πληρωμής αυτής.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Σύνταξις, κλπ εγγράφου μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου

51.―(1) Πας όστις -

(α) εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, ή εμφανίζει προς αποδοχήν πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται οιανδήποτε μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν˙ ή

(β) συντάττει, ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, παν έτερον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου έγγραφον, όπερ δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(γ) ψηφίζει, ή πειράται να ψηφίση δυνάμει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου πληρεξουσίου είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

(2) Εάν εκδοθή μετοχικός τίτλος και δεν σημανθή προσηκόντως, η εκδίδουσα τούτον εταιρεία, ωσαύτως δε πας όστις κατά τον χρόνον της εκδόσεως κατείχε θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, ή γραμματέως, ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου της εταιρείας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Παράλειψις ακυρώσεως κινητού επισήματος

52. Πας όστις, καίτοι υπόχρεως δυνάμει του άρθρου 13 όπως προβή εις ακύρωσιν κινητού επισήματος παραλείπει να ακυρώση τούτο εν τω τρόπω το καθοριζομένω υπό του ειρημένου άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Παράλειψις συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του άρθρου 28 κλπ

53. Πας όστις με πρόθεσιν να εξαπατήση την Δημοκρατίαν―

(α) συντάττει έγγραφον, εν ω δεν εκτίθενται πλήρως και αληθώς άπαντα τα δυνάμει του άρθρου 28 αναγκαίως εκτιθέμενα εν τω τοιούτω εγγράφω γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(β) έχων ως έργον του, ή ενδιαφερόμενος περί την παρασκευήν εγγράφου αμελεί ή παραλείπει να εκθέση εν αυτώ πλήρως και αληθώς άπαντα τα τοιαύτα γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(γ) προβαίνει εις την διενέργειαν πράξεώς τινος σκοπούσης να αποστερήση την Δημοκρατίαν εξ οιουδήποτε τέλους ή προστίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(δ) παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών, δι' ην δεν προβλεπεται ειδικώς ετέρα ποινή εν τω παρόντι Νόμω,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Αδικήματα εν αναφορά προς αποδείξεις

54. Πας όστις -

(α) δίδει απόδειξιν υποκειμένην εις τέλος χαρτοσήμου, και παραλείπει να χαρτοσημάνη ταύτην˙ ή

(β) καίτοι υπόχρεως να δώση απόδειξιν δυνάμει του άρθρου 30 αρνείται ή αμελεί να δώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν εις περιπτώσεις καθ' ας η τοιαύτη απόδειξις θα υπέκειτο εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(γ) με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν του τέλους χαρτοσήμου, εκδίδει απόδειξιν δια ποσόν μη ανερχόμενον των τεσσάρων ευρώ, καίτοι κατεβλήθη χρηματικόν ποσόν, ή παρεδόθη περιουσιακόν στοιχείον αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, ή με πρόθεσιν να αποφύγη την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου διαχωρίζει, ή διαμοιράζει το καταβληθέν ποσόν, ή την αξίαν του παραδοθέντος αυτώ περιουσιακού στοιχείου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

Μη έκδοσις ασφαλιστηρίου ή έκδοσις μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου τοιούτου

55. Πας όστις -

(α) λαμβάνει ασφάλιστρα, ή ετέραν αντιπαροχήν δι' ασφαλιστικήν τινα σύμβασιν, ή πιστώνεται προς τούτο δι' ασφαλίστρων ή ετέρας αντιπαροχής, και δεν εκδίδει εντός δύο μηνών από της λήψεως του τοιούτου ασφαλίστρου ή αντιπαροχής, ή από της πιστώσεως αυτού δια τούτων, προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον περί την τοιαύτην ασφάλισιν˙ ή

(β) εκδίδει, υπογράφει ή παραδίδει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον, ή πληρώνει, ή επιτρέπει τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ή συμφωνεί να πληρώση ή να επιτρέψη τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ποσού τινος χρημάτων αναφορικώς προς τοιούτον ασφαλιστήριον,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100):

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, αναφορικώς προς άτινα εγένετο συμφωνία περί τον συμβιβασμόν του τέλους χαρτοσήμου δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.

Μη έκδοσις της πλήρους σειράς συναλλαγματικών, ή ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον θαλασσίων κινδύνων

56. Πας όστις εκδίδει ή υπογράφει συναλλαγματικήν, ή άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων, όπερ φέρεται ως εκδοθέν εις σειράν δύο ή πλειόνων τοιούτων, και δεν εκδίδει ή υπογράφει συγχρόνως επί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου φύλλου χάρτου τον πλήρη αριθμόν συναλλαγματικών ή ασφαλιστικών συμβολαίων εξ ων φέρεται ότι συνίσταται η σειρά, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα διακόσια ευρώ (€200).

Μεταχρονολόγησις συναλλαγματικής και έτερα τεχνάσματα χρησιμοποιούμενα δια την καταδολίευσιν του Δημοσίου

57. Πας όστις με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν εκ τέλους χαρτοσήμου -

(α) εκδίδει συναλλαγματικήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν φέρον ημερομηνίαν μεταγενεστέραν της πραγματικής ημερομηνίας εκδόσεως της τοιαύτης συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν˙ ή

(β) γνωρίζων ότι η τοιαύτη συναλλαγματική ή γραμμάτιον εις διαταγήν μετεχρονολογήθη, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, εμφανίζει προς αποδοχήν ή πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται ταύτην˙ ή

(γ) μετέρχεται ή αναμιγνύεται εις οιανδήποτε πράξιν, επινόημα ή τέχνασμα μη προβλεπόμενον ειδικώς υπό του παρόντος ή ετέρου, εκάστοτε εν ισχύι νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα διακόσια ευρώ (€200).

Άσκησις και διεξαγωγή ποινικής διώξεως

58.―(1) Η ποινική δίωξις αδικήματος όπερ είναι αξιόποινον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου, δια του παρόντος καταργουμένου Νόμου, δεν ασκείται ειμή τη εγκρίσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(2) Ο Έφορος, ή ο επί τούτω γενικώς ή ειδικώς υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος δημόσιος υπάλληλος, δύναται να συμβιβάση οιονδήποτε τοιούτον αδίκημα.

(3) Το καταβλητέον επί τω τοιούτω συμβιβασμώ ποσόν ανακτάται εν τω υπό του άρθρου 43 προβλεπομένω τρόπω.

Υποχρέωσις καταβολής τέλους χαρτοσήμου υπό μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν τη Δημοκρατία Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

59. Η καταβολή τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συντασσόμενα υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή οιασδήποτε Ανεγνωρισμένης Στρατιωτικής Οργανώσεως, ή υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, υπόκειται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αναλόγως της περιπτώσεως, της Συμβάσεως περί την εφαρμογήν της Συνθήκης Συμμαχίας ήτις υπεγράφη, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960.

Απαγορεύεται η πώλησις χαρτοσήμων άνευ αδείας

60. Είναι νόμιμος η χορήγησις αδείας, η διενεργουμένη συμφώνως προς τους όρους τους καθωρισμένους εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, υπο κατονομαζομένου εν τη τοιαύτη αδεία προσώπου, και εν τω καθωρισμένω εν αυτή τόπω˙ ουδείς θα προσφέρη προς πώλησιν, προμηθεύη ή μετέρχηται την εμπορίαν χαρτοσήμων, εν τη Δημοκρατία εκτός εάν είναι κάτοχος εγκύρου αδείας εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων απαγορεύει την πώλησιν κινητών επισημάτων αξίας δέκα σεντ ή ελάσσονος τοιαύτης.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιθεώρησις βιβλίων, κλπ

61.―(1) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, η επιθεώρησις των οποίων δύναται να βοηθήση εις την εξασφάλισιν της καταβολής τέλους χαρτοσήμου, ή να αποδείξη, ή να οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιασδήποτε απάτης ή παραλείψεως αναφορικώς προς τέλος χαρτοσήμου, υποχρεούται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον επιτρέψη εις τον Έφορον, ή εις παν έτερον πρόσωπον εξουσιοδοτηθέν εγγράφως προς τούτο υπό του Εφόρου, να επιθεωρή προς τον σκοπόν τούτον τα εν λόγω αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, και να λαμβάνη ατελώς τας αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει τους εν τη υπηρεσία των Δήμων ή οιασδήποτε ετέρας Αρχής Τοπικής Διοικήσεως υπαλλήλους, ως και άπαντας τους εν τη υπηρεσία της Ελληνικής ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπαλλήλους.

Κανονισμοί

62.―(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δια την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) 'Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι εν αυτώ αναφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί―

(α) απάντων των θεμάτων ων ο καθορισμός αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω, ή απαιτείται υπ' αυτού˙

(β) της προμηθείας και πωλήσεως χαρτοσήμων και φύλλων σφραγιστού χάρτου˙

(γ) της κατηγορίας των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται˙

(δ) των σφραγίδων και λοιπών συνέργων, άτινα είναι αναγκαία δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, και περί της ασφαλούς φυλάξεως αυτών˙

(ε) της διανομής, πωλήσεως, χρήσεως και εφαρμογής χαρτοσήμων˙

(στ) της χορηγήσεως αδειών πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας χαρτοσήμων, των όρων οίτινες επισυνάπτονται εις την έκδοσιν των τοιούτων αδειών και της αμοιβής των αδειούχων πωλητών˙

(ζ) της επιβολής ποινών, αίτινες δεν δύνανται να υπερβαίνωσι την χρηματικήν ποινήν εκατόν ευρώ (€100) δια παράβασιν ή απόπειραν παραβάσεως, ή αμέλειαν περί την εφαρμογήν Κανονισμού τινος.

Επιφύλαξις αναφορικώς προς τέλη και δικαστικά δικαιώματα

63. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων περί ων γίνεται ρητή πρόνοια εν τω παρόντι Νόμω ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τέλη, ή δικαιώματα καταβλητέα δυνάμει των διατάξεων νόμου ή διοικητικής πράξεως, εκάστοτε εν ισχύϊ, ή δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ και εις τα δικαστικά δικαιώματα αφορώντος νόμου, διοικητικής πράξεως ή διαδικαστικού κανονισμού.

Κανονισμοί περί καταβολής τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς

64. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρήση σκόπιμον, να εκδίδη κανονισμούς προβλέποντας περί της καταβολής του τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς αντί δια σφραγιστών επισημάτων, περί των περιπτώσεων εις τας οποίας θα γίνεται η τοιαύτη καταβολή, περί των αρμοδίων λειτουργών εις τους οποίους θα καταβάλληται το τοιούτον τέλος και περί της διαδικασίας συμφώνως προς την οποίαν θα γίνεται και θα πιστοποιήται η καταβολή.

Κατάργησις, τροποποιήσεις και επιφύλαξις

65.―(1) Δια του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Χαρτοσήμων Νόμος:

Νοείται ότι, καίτοι ο ειρημένος νόμος κατηργήθη, τέλη χαρτοσήμου πληρωτέα αναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και παραμένοντα απλήρωτα μέχρι της προμνησθείσης ημερομηνίας, θα επιβάλλωνται, εισπράττωνται και καταβάλλωνται συμφώνως ταις διατάξεσι του υπό του παρόντος καταργουμένου νόμου.

(2) Τα εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου αναφερόμενα άρθρα θα αναγινώσκωνται, ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται τηρουμένων των εν τη δευτέρα στήλη του ειρημένου Παραρτήματος και έναντι ενός εκάστου τοιούτου άρθρου οριζομένων τροποποιήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
('Αρθρον 4)
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
Στοιχείο Είδος Εγγράφου Αξία
Χαρτοσήμου
1

Αναγνώριση χρέους ποσού ή αξίας €4 και άνω, η οποία γίνεται ή υπογράφεται από ή εκ μέρους οφειλέτη με σκοπό να χρησιμεύσει ως απόδειξη του χρέους σε οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο χωριστό φύλλο χαρτιού, όταν το βιβλίο ή το φύλλο χαρτιού παραμένει στην κατοχή του πιστωτή:

Δύο ευρώ

Νοείται ότι η αναγνώριση αυτή δε διαλαμβάνει υπόσχεση πληρωμής του χρέους ή ρήτρα τόκου ή παράδοσης εμπορευμάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Εξαιρούνται:

Τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων ή αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών.

2 Γραπτή Ένορκη Κατάθεση ή επίσημη γραπτή δήλωση για την οποία δεν προβλέπεται οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό.
Τέσσερα ευρώ
3

Σύμβαση:

Α. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση και συνομολογούν καθορισμένο ποσό, για τη σήμανση των οποίων δε λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.

Εξαιρούνται:
Σύμβαση υποθήκης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη, όπως αυτή ορίζεται στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, η οποία συστήνεται την ίδια μέρα, μετά την ακύρωση υφιστάμενης σύμβασης υποθήκης, και η οποία συστήνεται επί του ίδιου ακινήτου και για τον ίδιο σκοπό, ανεξαρτήτως αν αυτή συστήνεται υπέρ του ίδιου είτε οποιουδήποτε άλλου ενυπόθηκου δανειστή.

Αξία Σύμβασης €1 μέχρι €5.000, η αξία χαρτοσήμου είναι μηδέν.

Αξία Σύμβασης €5.001 μέχρι €170.000, για κάθε ποσό €1.000 ή μέρος των €1.000 η αξία χαρτοσήμου είναι €1,50.

Αξία Σύμβασης πέραν των 170.000, για κάθε ποσό €1.000 ή μέρος των €1.000, η αξία χαρτοσήμου είναι €2 με μέγιστο ποσό χαρτοσήμου €20.000.

Β. Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση στα οποία δε συνομολογείται καθορισμένο ποσό και για τη σήμανση των οποίων δε λαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πρόνοια. Τριάντα πέντε ευρώ

Εξαιρούνται:

(α) Σύμβαση  μίσθωσης  εργάτη,  κατασκευαστή, μαθητευομένου ή υπηρέτη.

(β) Σύμβαση η οποία αφορά τους μισθούς ναύτη σκάφους που χρησιμοποιεί τα λιμάνια της Κύπρου.

(γ) Σύμβαση η οποία αφορά την πώληση ή αγορά αγαθών ειδών εμπορίας ή εμπορευμάτων.

(δ) Πωλητήριο έγγραφο και οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την αγορά πλοίου ή μεριδίου του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του πλοίου για εγγραφή στο Κυπριακό Νηολόγιο, καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο αφορά την πώληση και συμβατική μεταβίβαση πλοίου ή μεριδίου του πλοίου ή άλλου συμφέροντος επί του πλοίου που είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο.

(ε) Σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη πλοίου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο ή μεριδίου του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του πλοίου.

(στ) Πράξη που αφορά στη μεταβίβαση κινητών αξιών, που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, το οποίο πιστοποιεί κατάλληλα την πράξη αυτή.

4

Σύμβαση Μίσθωσης:

Όπως στις μισθώσεις (Στοιχείο 17).

5 Άσκηση Εξουσίας Διάθεσης από επιτρόπους (trustees) οποτεδήποτε γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Τέσσερα ευρώ
6

Πληρεξούσιο:

Βλέπε πληρεξούσιο έγγραφο (στοιχείο 22)

7 Συναλλαγματική, εξαιρουμένων των επιταγών και πιστωτικών επιστολών:
(α) Οποτεδήποτε αυτή είναι πληρωτέα εν όψει ή σε πρώτη ζήτηση ή με εμφάνισή της ή μέσα σε τρεις ημέρες από τη χρονολογία ή όψη. Ένα ευρώ
(β) Οποτεδήποτε αυτή δεν είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3)
8 Φορτωτική η οποία εκδίδεται στην Κύπρο:
Για το πρώτο αντίτυπο και για κάθε υπογραμμένο αντίτυπο.
Τέσσερα ευρώ
9 Γραμμάτιο Όπως στις συμβάσεις 
(Στοιχείο 3).

Eξαιρούνται:

Εγγυητήρια γραμμάτια σε ποινικές υποθέσεις, αναλήψεις επίσημης υποχρέωσης ενώπιον δικαστηρίου για υποβολή μήνυσης ή παροχή μαρτυρίας ή προσωπική εμφάνιση ή για άλλο ποσό, που εκδίδονται ή λαμβάνονται από την Αστυνομία ή δυνάμει της Ποινικής Δικονομίας.

10 Ναυλωτικό Έγγραφο Δεκαοκτώ ευρώ
11 Επιταγή Πέντε σεντ
12 Αντίγραφο ή Απόσπασμα πιστοποιημένο ως αληθινό αντίγραφο από δημόσιο υπάλληλο, το οποίο δεν υπόκειται σε τέλος δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει ή δυνάμει διοικητικής πράξης. Δύο ευρώ

Εξαιρούνται:

Αντίγραφο εγγράφου το οποίο, δυνάμει νομοθεσίας, συντάσσεται από δημόσιο υπάλληλο ή παρέχεται για φύλαξη στα αρχεία δημόσιου γραφείου ή για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό.

13

Αντίτυπο ή Διπλόγραφο εγγράφου το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί το σχετικό τέλος:


(α) Αν το τέλος χαρτοσήμου στο ποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ. Το ίδιο τέλος που καταβάλλεται για το πρωτότυπο
(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση Δύο ευρώ
14

Τελωνειακά και Δασμολογικά Έγγραφα


(1) Δηλωτικό εισαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος. Τριάντα πέντε ευρώ
(2) Δηλωτικό σκάφους χωρίς φορτίο. Δεκαοκτώ ευρώ
(3) Δηλωτικό φορτίου σκάφους το οποίο εκτελεί εσωτερικές ακτοπλοϊκές μεταφορές. Δεκαοκτώ ευρώ
(4) Δηλωτικό εξαγωγής εμπορευμάτων με σκάφος. Τριάντα πέντε ευρώ
(5) Συμπληρωματικό ή διορθωμένο δηλωτικό φορτίου σκάφους (για τους σκοπούς αυτού του στοιχείου ο όρος "σκάφος" περιλαμβάνει πλοία και αεροσκάφη) Δεκαοκτώ ευρώ
15 Ενεχυρόγραφο, δηλαδή έγγραφο το οποίο αποδεικνύει σύμβαση που αφορά την ενεχυρίαση κινητής περιουσίας, όταν αυτή η ενεχυρίαση γίνεται ως ασφάλεια για την αποπληρωμή συνημμένου ή μελλοντικού δανείου ή για υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
16 Εγγυητήρια Γραμμάτια ή Χρεόγραφα. Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
17 Μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, περιλαμβανομένης της υπεκμίσθωσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης και γραπτής αποδοχής αίτησης για μίσθωση, όταν με αυτή τη μίσθωση το μίσθωμα είναι καθορισμένο και:

(1) Όταν η μίσθωση συνομολογείται για καθορισμένο χρόνο-
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής (premium).

Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).

(2) Όταν η μίσθωση είναι για απεριόριστο χρόνο-
Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος για την περίοδο των εκατό χρόνων, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται με τη μορφή προκαταβολής (premium).

Όπως στις συμβάσεις (Στοιχείο 3).
18 Πιστωτική Επιστολή, δηλαδή κάθε έγγραφο με το οποίο ένα πρόσωπο εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να παραχωρήσει πίστωση στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται το έγγραφο. Δύο ευρώ
19 Εγγυητική Επιστολή. Τέσσερα ευρώ
20

Προσωπικές Εταιρείες (Partner-Ships)
Κατασταστικό της προσωπικής εταιρείας ή άλλο εταιρικό σύμφωνο

Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3).

21

Ασφαλιστήρια:

(1) Ασφάλιση ζωής: Πάνω σε όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια που εκδίδονται ή υπογράφονται στη Δημοκρατία.

Όταν το πληρωτέο ποσό κατά το θάνατο του ασφαλισμένου ή τη λήξη του συμβολαίου ή ανάλογα με την περίπτωση

(α) Δεν υπερβαίνει τα €850 Δύο ευρώ
(β) Υπερβαίνει  τα €850, όχι όμως τα €1.700. Τέσσερα ευρώ
(γ) Υπερβαίνει τα €1.700, όχι όμως τα €8.500. Επτά ευρώ
(δ) Υπερβαίνει τα €8.500. Δεκαοκτώ ευρώ
(2) Ασφάλιση πυρός, κτλ. για κάθε πληρωμή συμφωνημένη με τη μορφή αποζημίωσης για απώλεια ή ζημιά περιουσιακού στοιχείου στη Δημοκρατία από τη φωτιά ή με άλλο τρόπο:
(α) Στην περίπτωση που το ασφαλιζόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα €1.700. Ένα ευρώ
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Δύο ευρώ

(3) Θαλάσσια ασφάλιση:

(α) Αν δεν υπερβαίνει τα €350.

Ένα ευρώ
(β) Αν υπερβαίνει τα €350. Δύο ευρώ
(4) Εργατική αποζημίωση. Δύο ευρώ
(5) Για τους σκοπούς του Νόμου που προνοεί για την υποχρεωτική ασφάλιση για ευθύνη έναντι τρίτου που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκινήτων οχημάτων μόνο και ασφάλιση αεροπορικών ταξιδιών (Travel Coupons). Δύο ευρώ
(6) Ασφαλίσεις άλλης φύσεως (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου 9 του Νόμου). Δύο ευρώ
22

Πληρεξούσιο Έγγραφο:


(α) Όταν μόνος σκοπός του εγγράφου είναι να εξουσιοδοτήσει ένα και μόνο πρόσωπο να προβεί σε κάποια ενέργεια σχετικά με μία και μόνο δικαιοπραξία. Δύο ευρώ
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Έξι ευρώ

Εξαιρούνται:

(α) Ένταλμα πληρωμής το οποίο κάποιο πρόσωπο απευθύνει στον αρμόδιο κυβερνητικό υπάλληλο, για να καταβληθεί ο μισθός ή τα ημερομίσθιά του ή μέρος τους σε τρίτο πρόσωπο.

(β) Πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφο εντολής ή έγγραφο εξουσιοδότησης για ψηφοφορία, που αφορά αποκλειστικά την περιουσία προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Έγγραφο που μόνο σκοπό έχει το διορισμό ή την εξουσιοδότηση αντιπροσώπου, για να ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνέλευση, στην οποία επιτρέπεται η ψήφιση με αντιπρόσωπο, ανεξάρτητα αν τα κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι ένα ή περισσότερα.

23 Γραμμάτιο εις διαταγήν Όπως στη συναλλαγματική (Στοιχείο 7), ανάλογα με την περίπτωση, αν είναι πληρωτέο εν όψει ή διαφορετικά.
24 Αντίγραφο Απόδειξης Παραλαβής ή Εξοφλητικής Απόδειξης για ποσά άνω των τεσσάρων ευρώ.

Επτά σεντ

Εξαιρούνται:

(α) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για χρήματα που κατατίθενται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τραπεζίτη και στην οποία ρητά ορίζεται ότι τα χρήματα λήφθηκαν από το πρόσωπο στο οποίο είναι δυνατό να δοθεί απολογισμός.

(β) Αναγνώριση η οποία γίνεται από οποιοδήποτε τραπεζίτη αναφορικά με τη λήψη συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, με σκοπό την εμφάνισή της ή του για αποδοχή ή πληρωμή.

(γ) Απόδειξη που εκδίδεται από δημόσιο υπάλληλο για χρήματα που καταβάλλονται υπό μορφή προσωρινού δανείου ή προκαταβολής ή για διακανονισμό δανείου, νοουμένου ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.

(δ) Απόδειξη η οποία εκδίδεται σχετικά με την καταβολή μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ημερομισθίων ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς πληρωμής ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε θέση στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή απασχολείται στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή απόδειξη καταβολής χρημάτων αναφορικά με συντάξεις, φιλοδωρήματα, επιδόματα λόγω ορίου ηλικίας, χορηγίες για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλα επιδόματα παρόμοιας φύσεως.

(ε) Απόδειξη η οποία εκδίδεται για την επιστροφή φόρων ή τελωνειακών δασμών.

(στ) Αποδείξεις και επιταγές που εκδίδονται εκ μέρους της κυβέρνησης.

(ζ) Απόδειξη γραμμένη σε γραμμάτιο εις Διαταγήν, συναλλαγματική, γραπτή υποχρέωση ή σε χαρτοσημασμένο έγγραφο παρόμοιας φύσεως.

(η) Αποδείξεις πληρωμών που γίνονται σύμφωνα με τον περί Δανείου Αποταμιεύσεων Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω Νόμου.

25 Εξαγορά Σύμβασης Μίσθωσης ή Εγκατάλειψη Δικαιωμάτων από τέτοια Σύμβαση:
(1) Χωρίς αντιπαροχή. Τέσσερα ευρώ

(2) Με αντιπαροχή.

Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής.

Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3)

Εξαιρούνται:
Εξαγορά σύμβασης μίσθωσης ή εγκατάλειψη δικαιωμάτων από τέτοια σύμβαση, όταν σύμβαση μίσθωσης απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου.

26

Επιθεώρηση εμπορευμάτων με βλάβες:
Πάνω στην αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από την επιθεώρηση.

Όπως στις συμβάσεις 
(Στοιχείο 3)
27 Υπόσχεση προς ναυτιλιακό πράκτορα για την παράδοση εμπορευμάτων των οποίων εκκρεμεί η άφιξη των ναυτιλιακών εγγράφων:
(α) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ή όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα €90. Ένα ευρώ
(β) Όταν το ποσό υπερβαίνει τα €90. Δύο ευρώ
28

Εμπορικά Σήματα και Διπλώματα Ευρεσυτεχνίας:

Έγγραφο εκχώρησης:

(1) Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής. Ένα ευρώ για κάθε €200 ή μέρος των €200.
(2) Όταν δεν καθορίζεται ποσό ως αντιπαροχή. Δεκαοκτώ ευρώ
29 Μεταβίβαση ( με ή χωρίς αντιπαροχή) συμφέροντος ασφαλισμένου με γραμμάτιο ή με ασφαλιστήριο έγγραφο:
(1) Αν το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στο γραμμάτιο ή στο ασφαλιστήριο έγγραφο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα ευρώ. Το τέλος στο οποίο υπόκειται το γραμμάτιο ή ασφαλιστήριο έγγραφο.
(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση. Έξι ευρώ

Εξαιρούνται:

Μεταβιβάσεις με οπισθογράφιση:

(1) Γραμματίου εις διαταγήν,

(2) Φορτωτικής, εντολής παράδοσης, εντολής αποθήκευσης εμπορευμάτων ή άλλου εμπορικού εγγράφου το οποίο συνιστά τίτλο κυριότητας πάνω σε εμπορεύματα.

30 Μεταβίβαση Μίσθωσης με εκχώρηση και όχι με υπομίσθωση:
(α) Χωρίς αντιπαροχή. Εννέα ευρώ

(β) Με αντιπαροχή


Πάνω στο ποσό της αντιπαροχής που παραχωρείται με τη μεταβίβαση. Όπως στις συμβάσεις
(Στοιχείο 3).
31 Τραστ (Trust)
Α. Σύσταση τραστ (Trust) το οποίο αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η η οποία γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Δεκαοκτώ ευρώ
Β. Ανάκληση τραστ (TRUST) το οποίο αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και η οποία γίνεται με έγγραφο που δεν έχει ισχύ διαθήκης. Εννέα ευρώ
32 ΕΓΓΡΑΦΟ (όταν αυτό βεβαιούται) που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη Δύο ευρώ
33 ΔΙΑΘΗΚΕΣ, κωδίκελοι ή άλλες διατάξεις τελευταίας βούλησης Δεκαοκτώ ευρώ
34

Πιστοποιητικό που εκδίδεται με βάση τα άρθρα 47 ή 50 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το άρθρο 47 του εν λόγω Νόμου, εάν έχει ήδη καταβληθεί τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού με βάση το άρθρο 50 του ίδιου Νόμου.

Εννέα ευρώ
35 Ένορκη Δήλωση για έκδοση εντάλματος φυλάκισης
(Το τέλος αυτό είναι επιπρόσθετο οποιουδήποτε δικαστικού τέλους που προνοείται από τον εκάστοτε ισχύοντα περί Δικαστικών Τελών Διαδικαστικό Κανονισμό).
Δύο ευρώ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

('Ιδε 'Αρθρον 9)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Πάσα κατάστασις θα υποβάλληται εν τω τύπω τω απαιτουμένω υπό του Εφόρου, και θα περιέχη τοιαύτα στοιχεία ως ο Έφορος ήθελε καθορίσει.

2. Πάσα κατάστασις θα περιέχη πλήρη και αληθή απολογισμόν απάντων των μη χαρτοσεσημασμένων ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων άτινα εξεδόθησαν διαρκούντος του τριμήνου του λήγοντος κατά την ημέραν την αμέσως προηγουμένην της παραδόσεως αυτών, ως και απάντων των χρηματικών ποσών, άτινα ελήφθησαν αναφορικώς προς ασφαλιστικά συμβόλαια ούτω εκδοθέντα διαρκούντος του εν λόγω τριμήνου, και περί απάντων των χρηματικών ποσών, άτινα ελήφθησαν αναφορικώς προς παν έτερον μη χαρτοσημανθέν ασφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων, όπερ εξεδόθη καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως του εν λόγω τριμήνου, δια τα οποία ποσά δεν εδόθη προηγουμένως απολογισμός.

3. Αι καταστάσεις θα παραδίδωνται τω Εφόρω εντός είκοσι ημερών από της πρώτης Ιανουαρίου, της πρώτης Απριλίου, της πρώτης Ιουλίου και της πρώτης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

4. Ο φόρος θα καταβάλληται άμα τη παραδόσει καταστάσεως.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

('Αρθρον 65)

'Αρθρα Τροποποιήσεις
5 Αι λέξεις "το αυτό χαρτόσημον ως εάν επρόκειτο περί συμβάσεως" (εις την πρώτην και δευτέραν γραμμήν) να αντικατασταθώσι δια των λέξεων "το εν τω Πρώτω Παραρτήματι του περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 οριζόμενον χαρτόσημον".
11 Η παράγραφος (γ) αντικαθίσταται δια της ακολούθου:
"(γ) φέρωσι το εν τω Πρώτω Παραρτήματι του περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 οριζόμενον χαρτόσημον".
Σημείωση
6 του Ν. 121(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.121(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.121(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
4 του Ν.222(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.222(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.222(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
20 του Ν. 173(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.173(Ι)/2012]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 173(Ι)/2012] αρχίζει από την 1ην Μαρτίου 2013.

Σημείωση
4 του Ν. 211(I)/2015Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 211(I)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 211(I)/2015] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία αυτή.

Σημείωση
3 του Ν. 136(Ι)/2017Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 136(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 136(Ι0/2017] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σημείωση
3 του Ν. 154(I)/2019Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2019

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2019] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.