Υποχρέωσις παροχής αποδείξεως εις ωρισμένας περιπτώσεις

30.―(1) Πας όστις λαμβάνει χρήματα αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, ή συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν, δια ποσόν πέραν των τεσσάρων ευρώ ή λαμβάνει δι' εξόφλησιν ή μερικήν εξόφλησιν χρέους, κινητήν περιουσίαν αξίας πέραν των τεσσάρων ευρώ, υποχρεούται όπως, εάν απαιτήση τούτο ο καταβάλλων τα χρήματα, ή παραδίδων την συναλλαγματικήν, επιταγήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή την περιουσίαν, εκδώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν περί του γεγονότος τούτου:

Νοείται ότι μη οπισθογραφείσα επιταγή ήτις φαίνεται πληρωθείσα υπό του τραπεζίτου εφ' ου αύτη εξεδόθη, θα θεωρήται απόδειξις λήψεως του ποσού του πληρωτέου δια ταύτης.

(2) Πας όστις λαμβάνει, ή πιστούται με ασφάλιστρα ή ετέραν αντιπαροχήν δια την ανανέωσιν ασφαλιστικού συμβολαίου, οφείλει όπως εντός μηνός αφ' ης έλαβεν ή επιστώθη με τα τοιαύτα ασφάλιστρα ή αντιπαροχήν, εκδώση προς τούτο προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν.