Ποίος βαρύνεται με την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου

29. Ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, η καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βαρύνει -

(α) εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, γραμματίου, ομολογίας (debenture) ή εγγυητικής επιστολής ― τον εκδότην, ή τον συντάττοντα ή υπογράφοντα το τοιούτον έγγραφον˙

(β) εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ― τον εκδότην˙

(γ) εις την περίπτωσιν ασφαλιστηρίων ― τον ασφαλιζόμενον

(δ) εις την περίπτωσιν συμβάσεως, ή μνημονίου συμβάσεως πωλήσεως ― τον αγοραστήν˙ εις την περίπτωσιν μισθώσεως, ή συμφωνίας μισθώσεως ― τον μισθωτήν, ή τον φερόμενον ως μισθωτήν˙

(ε) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως μετοχών εταιρείας ή ετέρου νομικού προσώπου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(στ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως ομολογιών αίτινες είναι εμπορεύσιμα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως του εάν η ομολογία υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ή όχι ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(ζ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως συμφέροντός τινος ησφαλισμένου δια γραμματίου ή ασφαλιστηρίου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(η) εις την περίπτωσιν εγγράφου δι' ου συνιστάται εμπράγματον βάρος υπό τινος εταιρείας ― την εταιρείαν˙

(θ) στην περίπτωση σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικού έργου ή τεχνικού έργου υπό εργολήπτη ― τον εργολήπτη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι 'οικοδομικό έργο', 'τεχνικό έργο' και 'εργολήπτης' έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο του 2001.