Άπαντα τα καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζοντα το τέλος χαρτοσήμου γεγονότα δέον να εκτίθενται εν τω εγγράφω

28. Εν τω εγγράφω εκτίθενται πλήρως και αληθώς η τυχόν παρεχομένη αντιπαροχή, ως και άπαντα τα γεγονότα και άπασαι αι περιστάσεις, αι καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουσαι την επί του εγγράφου επιβολήν τέλους χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις ο τούτο υπόκειται.