Αποτίμησις ετησίας προσόδου, κ.λ.π

27. Οσάκις συντάττηται έγγραφόν τι επί τω τέλει παροχής ασφαλείας δια την πληρωμήν ετησίας τινός προσόδου, ή οιουδήποτε ετέρου, περιοδικώς καταβαλλομένου ποσού, το τοιούτον έγγραφον θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου βάσει της εν τω εγγράφω καθοριζομένης αντιπαροχής˙ εάν δε δεν καθορίζηται η τοιαύτη αντιπαροχή, αύτη θα θεωρήται ότι είναι -

(α) οσάκις η ετησία πρόσοδος ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην τινά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός του πληρωτέου ολικού ποσού - ίση προς το τοιούτον ολικόν ποσόν˙

(β) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή ετέρα περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν τα είκοσι έτη ή εις το διηνεκές, ή δι' αόριστον χρονικήν περίοδον μη τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου τινός ― ίση προς το ολικόν ποσόν όπερ, συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου, θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των είκοσι ετών αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή˙ και

(γ) οσάκις η ετησία πρόσοδος, ή περιοδική πληρωμή είναι πληρωτέα δι' αόριστόν τινα χρονικήν περίοδον τερματιζομένην επί τω θανάτω προσώπου ή προσώπων τινών ― ίση προς το ποσόν, όπερ συμφώνως τοις όροις του τοιούτου εγγράφου θα είναι, ή δυνατόν να είναι, πληρωτέον διαρκούσης της περιόδου των δώδεκα ετών, αρχομένης από της ημερομηνίας καθ' ην η πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή.