Ωρισμένα έγγραφα σχετιζόμενα με ενεχυριάσεις εμπορευσίμων αξιογράφων υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου ως εάν ήσαν συμβάσεις

26.―(1) Οσάκις έγγραφόν τι (πλην της συναλλαγματικής, ή γραμματίου εις διαταγήν) -

(α) εκδίδηται επί τη καταθέσει εμπορευσίμου αξιογράφου προς παροχήν ασφαλείας δια χρήματα, άτινα παρεσχέθησαν, ή άτινα θα παρασχεθώσιν υπό μορφήν δανείου, ή δι' υφιστάμενον ή μέλλον χρέος˙ ή

(β) καθιστά εξαγοράσιμον, ή περιορίζη δεόντως χαρτοσεσημασμένην μεταβίβασιν ήτις προωρίζετο ως ασφάλεια εμπορευσίμου αξιογράφου,

υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, ως εάν ήτο σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του στοιχείου 3 του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Η απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ του τοιούτου εγγράφου, ή η εξόφλησις αυτού υπόκειται εις το αυτό τέλος χαρτοσήμου μόνον.