Αποτέλεσμα ρητής διατάξεως περί της τιμής συναλλάγματος ή της μέσης τιμής

25. Οσάκις έγγραφόν τι εμπεριέχη ρητήν διάταξιν περί της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, της μέσης τιμής, και είναι χαρτοσεσημασμένον βάσει της τοιαύτης διατάξεως, καθ' ην έκτασιν τούτο αφορά εις το περιεχόμενον της τοιαύτης διατάξεως, θα τεκμαίρεται ότι είναι δεόντως χαρτοσεσημασμένον, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.