Τρόπος αποτιμήσεως χρεωγράφων και εμπορευσίμων αξιογράφων

24. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρεώγραφα, μετοχάς, ή εμπορεύσιμα ή έτερα αξιόγραφα, το τοιούτον τέλος (εκτός ως προβλέπεται εν τω Στοιχείω 12 του Πρώτου Παραρτήματος) θα υπολογίζηται επί της αξίας των χρεωγράφων, μετοχών ή αξιογράφων, βάσει της μέσης τιμής ή αξίας τούτων κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου.