Μετατροπή ποσού εκπεφρασμένου εις αλλοδαπόν νόμισμα

23. Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται εις ad valorem τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς χρήματα εκπεφρασμένα εν οιωδήποτε νομίσματι πλην του εν τη Δημοκρατια κρατούντος τοιούτου, το τέλος θα υπολογίζηται επί της αξίας των τοιούτων χρημάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας, λογιζομένης βάσει της τρεχούσης τιμής συναλλάγματος κατά την ημέραν της ημερομηνίας του εγγράφου ή εις περιπτώσεις καθ' ας το έγγραφον είναι συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν εκδοθέν εκτός της Δημοκρατίας, κατά την ημέραν της χαρτοσημάνσεως αυτού εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται από καιρού εις καιρόν δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη τας τιμάς συναλλάγματος δια την μετατροπήν αλλοδαπών νομισμάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας επί τω τέλει υπολογισμού του τέλους χαρτοσήμου, η τιμή δε αύτη θα λογίζηται ως η τρέχουσα τοιαύτη δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.