Συναλλαγματικαί, επιταγαί και γραμμάτια εις διαταγήν εκδοθέντα εκτός της Δημοκρατίας

22. Ο πρώτος εν τη Δημοκρατία κάτοχος συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν εκδοθέντος εκτός της Δημοκρατίας υποχρεούται όπως, πριν ή εμφανίση τούτο δι' αποδοχήν ή πληρωμήν, ή πριν ή οπισθογραφήση, μεταβιβάση ή άλλως διαπραγματευθή τούτο εν τη Δημοκρατία, επιθέση επ' αυτού το προσήκον τέλος χαρτοσήμου και, εάν τούτο είναι κινητόν επίσημα, ακυρώση τούτο:

Νοείται ότι -

(α) εάν καθ' ον χρόνον τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιήλθεν εις χείρας καλοπίστου κατόχου εν τη Δημοκρατία έφερεν επιτεθειμένον το προσήκον χαρτόσημον (και εις την περίπτωσιν κινητού επισήματος τούτο ήτο ηκυρωμένον εν τω τρόπω τω προβλεπομένω υπό του άρθρου 13) ο δε τοιούτος κάτοχος δεν έχει λόγον να πιστεύη ότι το τοιούτον χαρτόσημον επετέθη ή ηκυρώθη άλλως ή υπό του προσήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου προσώπου, και κατά τον δυνάμει του παρόντος Νόμου νενομισμένον χρόνον, το τοιούτον χαρτόσημον θα λογίζηται, καθ' όσον αφορά εις τον τοιούτον κάτοχον, ως δεόντως επιτεθέν και ακυρωθέν˙

(β) εάν καθ' ον χρόνον η τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν περιέρχεται εις χείρας καλοπίστου κατόχου, έχωσιν ήδη επιτεθή επ' αυτού τα προσήκοντα κινητά επισήματα, άτινα όμως δεν ηκυρώθησαν δεόντως, ο κάτοχος δικαιούται να ακυρώση τα επισήματα ταύτα, ως εάν ήτο το πρόσωπον υφ' ου ταύτα επετέθησαν˙ μετά ταύτα η συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν θεωρείται ως προσηκόντως χαρτοσεσημασμέ-νον, έγκυρον δε και ισχυρόν ως εάν τα επισήματα είχον δεόντως ακυρωθή υπό του προσώπου υφ' ου ταύτα επετέθησαν.

(γ) ουδέν των εν τη παρούση επιφυλάξει διαλαμβανομένων θα απαλλάσση οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής εις ην ούτος υπόκειται δια παράλειψιν επιθέσεως ή ακυρώσεως κινητού επισήματος.