Έγγραφα συντασσόμενα εκτός της Δημοκρατίας

21. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, παν έγγραφον συνταχθέν εκτός της Δημοκρατίας και υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν τούτο εχαρτοσημάνθη επαρκώς ή όχι κατά τον νόμον της χώρας εν η το τοιούτον έγγραφον συνετάχθη, δεν θα θεωρήται ως συνταχθέν ή έχον ισχύν εν τη Δημοκρατία, μέχρις ου χαρτοσημανθή δεόντως δια του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βάσει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι παν μη χαρτοσημανθέν, ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον, το οποίον το πρώτον υπεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, θα θεωρήται ότι υπεγράφη το πρώτον κατά την ημερομηνίαν της λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία, δύναται δε να χαρτοσημανθή καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης λήψεως, τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.