Χαρτοσήμανσις μετά την σύνταξιν

20. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως εν τω παρόντι, ή ετέρω Νόμω διαλαμβανομένης, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων δι' ας γίνεται ρητή πρόνοια έν τινι νόμω καθιστώσα παράνομον την χαρτοσήμανσιν εγγράφων μετά την σύνταξιν τούτων, παν μη χαρτοσημανθέν ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξίν του ως κατωτέρω προνοείται˙ η τοιαύτη χαρτοσήμανσις γίνεται ενώπιον λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή πρωτοκολλητή εξαιρέσει των εν άρθρω 35 προνοουμένων περιπτώσεων -

(α) τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, εντός τριάκοντα ημερών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου,

(β) τη καταβολή εντός εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου -

(i) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση δύο ευρώ,

(ii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει τα δύο ευρώ, όχι όμως τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το τέλος που δεν καταβλήθηκε,

(iii) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ, του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε με επιβάρυνση τριάντα πέντε ευρώ και επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση με δέκα σεντ για κάθε ευρώ (ή μέρος του ευρώ) του ποσού του τέλους χαρτοσήμου που δεν καταβλήθηκε που υπερβαίνει τα τριάντα πέντε ευρώ,

(γ) τη καταβολή καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την πάροδον εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου, του μεν καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου ίσου προς το διπλάσιον των προμνησθέντων αντιστοίχων προστίμων.