Χαρτοσήμανσις μετά την σύνταξιν

20. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως εν τω παρόντι, ή ετέρω Νόμω διαλαμβανομένης, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων δι' ας γίνεται ρητή πρόνοια έν τινι νόμω καθιστώσα παράνομον την χαρτοσήμανσιν εγγράφων μετά την σύνταξιν τούτων, παν μη χαρτοσημανθέν ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν έγγραφον δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξίν του ως κατωτέρω προνοείται˙ η τοιαύτη χαρτοσήμανσις γίνεται ενώπιον λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων εξαιρέσει των εν άρθρω 35 προνοουμένων περιπτώσεων -

(α) τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, εντός τριάκοντα ημερών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου,

(β) τη καταβολή εντός εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου -

(ι) του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου εκ διακοσίων πεντήκοντα μιλς, εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου δεν υπερβαίνει τα διακόσια πεντήκοντα μιλς,

(ιι) του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου ίσου προς το μη καταβληθέν τέλος, εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα πεντήκοντα μιλς, ουχί όμως τας δέκα λίρας,

(ιιι) του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου εκ δέκα λιρών και προσθέτου προστίμου εκ πεντήκοντα μιλς δι' εκάστην λίραν (ή μέρος αυτής) του υπέρ τας δέκα λίρας ποσού του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τας δέκα λίρας,

(γ) τη καταβολή καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την πάροδον εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής του εγγράφου, του μεν καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά προστίμου ίσου προς το διπλάσιον των προμνησθέντων αντιστοίχων προστίμων.