Ποίος βαρύνεται με την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου

29. Ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, η καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βαρύνει -

(α) εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, γραμματίου, ομολογίας (debenture) ή εγγυητικής επιστολής ― τον εκδότην, ή τον συντάττοντα ή υπογράφοντα το τοιούτον έγγραφον˙

(β) εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ― τον εκδότην˙

(γ) εις την περίπτωσιν ασφαλιστηρίων ― τον ασφαλιζόμενον

(δ) εις την περίπτωσιν συμβάσεως, ή μνημονίου συμβάσεως πωλήσεως ― τον αγοραστήν˙ εις την περίπτωσιν μισθώσεως, ή συμφωνίας μισθώσεως ― τον μισθωτήν, ή τον φερόμενον ως μισθωτήν˙

(ε) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως μετοχών εταιρείας ή ετέρου νομικού προσώπου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(στ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως ομολογιών αίτινες είναι εμπορεύσιμα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως του εάν η ομολογία υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου ή όχι ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(ζ) εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως συμφέροντός τινος ησφαλισμένου δια γραμματίου ή ασφαλιστηρίου ― τον αγοραστήν ή εκδοχέα˙

(η) εις την περίπτωσιν εγγράφου δι' ου συνιστάται εμπράγματον βάρος υπό τινος εταιρείας ― την εταιρείαν.