Προσαγωγή μη χαρτοσεσημασμένων εγγράφων

35.―(1) Εάν προσκομισθή έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου ως αποδεικτικόν στοιχείον εις αγωγήν ή ετέραν δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον Δικαστηρίου έχοντος αστικήν δικαιοδοσίαν, ή ενώπιον διαιτητού, ο Πρωτοκολλητής ή πας έτερος υπάλληλος του Δικαστηρίου οφείλει να επιστήση την προσοχήν του δικαστού εις το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι χαρτοσεσημασμένον, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο δε διαιτητής να λάβη υπό σημείωσιν το γεγονός τούτο˙ εάν το έγγραφον δε είναι έγγραφον όπερ νομίμως δύναται να χαρτοσημανθή μετά την υπογραφήν αυτού, τότε -

(α) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον Δικαστηρίου, επί τη καταβολή ενώπιον του Πρωτοκολλητού ή ετέρου τινός υπαλλήλου του Δικαστηρίου, και

(β) εν τη περιπτώσει εγγράφου ενώπιον διαιτητού, επί τη καταβολή ενώπιον Λειτουργού Προσόδων,

του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, ομού μετά του καταβλητέου δυνάμει του άρθρου 20 προστίμου, και προσθέτου προστίμου εκ δύο ευρώ, τούτο δύναται να γίνη δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον επιφυλασσομένης πάσης νομίμου εξαιρέσεως εξ ετέρας τινός αιτίας.

(2) Εν η περιπτώσει μη χαρτοσεσημασμένον ή ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον έγγραφον γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον εις οιανδήποτε αγωγήν ή δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου άνευ της καταβολής του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου και του προστίμου ως προνοείται εν τω προηγουμένω εδαφίω, το Δικαστήριον ή δικαστής ενώπιον του οποίου το τοιούτον έγγραφον εγένετο δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, κέκτηται εξουσίαν όπως κατά πάντα χρόνον διατάξη την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως εις το πρόσωπον υφ' ου ή εκ μέρους ούτινος προσήχθη το έγγραφον, εντέλλουσαν αυτόν όπως εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας προβή εις την καταβολήν του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά του προστίμου. Εάν δε η καταβολή δεν λάβη χώραν εντός της εν τη ειδοποιήσει καθωρισμένης προθεσμίας, το πρόσωπον εις ο επεδόθη η ειδοποίησις είναι ένοχον αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις την πληρωμήν του διπλασίου του ούτω μη καταβληθέντος ποσού.

(3) Η απόφασις του δικαστού καθ' όσον αφορά εις την ανάγκην, ή την επάρκειαν χαρτοσήμου επί εγγράφου τινός, ή εις το ποσόν του καταβλητέου αναφορικώς προς τούτο τέλους χαρτοσήμου, είναι τελεσίδικος.