Μη χαρτοσεσημασμένα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35, εκτός εις ποινικάς δίκας, ουδέν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, ή ισχύει δι' οιονδήποτε σκοπόν, εκτός εάν είναι χαρτοσεσημασμένον συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.