Ποίον το αποτέλεσμα της μη τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφ' ωρισμένων συναλλαγματικών

37. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του αντιθέτου, διαλαμβανομένης εν τω παρόντι, ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, συναλλαγματική ήτις εμφανίζεται προς αποδοχήν, ή ήτις εγένετο αποδεκτή ή είναι πληρωτέα εντός της Δημοκρατίας, δεν καθίσταται άκυρος μόνον λόγω του ότι δεν είναι χαρτοσεσημασμένη συμφώνως τω παρόντι Νόμω, πάσα δε τοιαύτη συναλλαγματική ήτις δεν είναι χαρτοσεσημασμένη, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένη δύναται να γίνη δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον τη καταβολή του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου ομού μετά των προνοουμένων εν άρθροις 20 και 35 προστίμων.