Έγγραφα μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα λόγω τυχαίου συμβεβηκότος

38. Εξαιρουμένων των εγγράφων των υποκειμένων εις τέλος χαρτοσήμου αξίας πέντε ή δέκα μιλς των συναλλαγματικών και των γραμματίων εις διαταγήν, εάν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου και μη προσηκόντως χαρτοσεση-μασμένον προσαχθή ενώπιον του Εφόρου, υπό τινος προσώπου εξ ιδίας πρωτοβουλίας, εντός έτους, αφ' ης τούτο υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη, και το τοιούτον πρόσωπον φέρη εις γνώσιν του Εφόρου το γεγονός ότι το έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και προτείνη να καταβάλη εις τον Έφορον το ποσόν του προσήκοντος τέλους, ή το απαιτούμενον προς συμπλήρωσιν του προσήκοντος τέλους ποσόν, και ο Έφορος πεισθή ότι η μη προσήκουσα σήμανσις του τοιούτου εγγράφου ωφείλετο εις τυχαίον συμβεβηκός, λάθος ή επείγουσαν ανάγκην, ούτος δύναται, ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου να επιτρέψη την σήμανσιν του τοιούτου εγγράφου τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.