Σημείωσις εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τέλος και πρόστιμον

39.―(1) Η καταβολή προστίμου πληρωτέου επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού σημειούται δι' ειδικού ενσήμου και μέχρι του καθορισμού του τοιούτου ενσήμου, δια κινητών επισημάτων κατά μήκος της προσθίας όψεως των οποίων αναγράφεται η λέξις "πρόστιμον" υπό του ακυρούντος τούτο υπαλλήλου.

(2) 'Αμα τη καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, ή του προστίμου, όπερ τυχόν είναι πληρωτέον επί τη χαρτοσημάνσει εγγράφου μετά την υπογραφήν αυτού ο υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται η τοιαύτη καταβολή βεβαιοί δια σημειώσεως αυτού επί του εγγράφου ότι το προσήκον τέλος, ή αναλόγως της περιπτώσεως το προσήκον τέλος ομού μετά του προστίμου (το ποσόν εκάστου των οποίων δέον να δηλούται) κατεβλήθησαν αναφορικώς προς το έγγραφον τούτο, σημειοί δε ωσαύτως το όνομα και την διεύθυνσιν του διενεργούντος την καταβολήν προσώπου. Παν έγγραφον φέρον τοιαύτην σημείωσιν γίνεται επί τούτω δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον και δύναται να χρησιμοποιηθή δι' άπαντας τους σκοπούς ως εάν είχε προσηκόντως χαρτοσημανθή.