Ποινική δίωξις δι' αδίκημα εναντίον του περί Χαρτοσήμων Νόμου

40. Η καταβολή προστίμου αναφορικώς προς έγγραφόν τι δεν παρακωλύει την ποινικήν δίωξιν παντός προσώπου όπερ διέπραξεν αδίκημά τι εναντίον του παρόντος Νόμου εν αναφορά προς το τοιούτον έγγραφον:

Νοείται ότι δεν θα ασκήται τοιαύτη δίωξις εις την περίπτωσιν εγγράφων αναφορικώς προς άτινα κατεβλήθη τοιούτο πρόστιμον, εκτός εάν ο Έφορος κρίνει ότι το αδίκημα διεπράχθη με πρόθεσιν να αποφευχθή δολίως η καταβολή του προσήκοντος τέλους.