Χαρτοσήμανσις εγγράφων ενώπιον δημοσίων υπαλλήλων κλπ

34.―(1) Είναι καθήκον παντός δημοσίου υπαλλήλου και παντός υπαλλήλου, τελούντος εν τη υπηρεσία αρχής τινός τοπικής διοικήσεως εν τη Δημοκρατία, ή της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, να εξετάζη παν έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, προσαγόμενον ενώπιον αυτού εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του, δια να εξακριβώση κατά πόσον τούτο είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, εάν δε κρίνη ότι το τοιούτον έγγραφον δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, και το προσκομίσαν τούτο πρόσωπον αρνηθή να επιτρέψη την χαρτοσήμανσιν τούτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, ο οικείος υπάλληλος εις ουδεμίαν ενέργειαν θα προβή επί τη βάσει του εγγράφου, αλλά θα αναφέρη το ζήτημα εις Λειτουργόν Προσόδων˙ ούτος εάν είναι της γνώμης ότι το τοιούτον έγγραφον υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου και δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, διατάσσει το προσκομίσαν το έγγραφον πρόσωπον, όπως καταβάλη το μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον, ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

Νοείται ότι πας υπόχρεως εις την καταβολήν ποσού τινος ως εν τοις ανωτέρω, δύναται αντί να χωρήση εις την καταβολήν αυτού, να ζητήση παρά του οικείου Λειτουργού του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να παραπέμψη το ζήτημα εις τον Έφορον˙ τούτου γενομένου το ζήτημα θεωρείται παραπεμφθέν προς τον Έφορον δυνάμει του άρθρου 31, αι δε διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί της τοιαύτης παραπομπής, με την μόνην εξαίρεσιν ότι ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει επιπροσθέτως του καθορισθέντος υπό του Εφόρου ως καταβλητέου τέλους χαρτοσήμου, το καταβλητέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον ως και έτερον πρόστιμον εκ δύο ευρώ.

(2) Οσάκις δίδεται ή προσάγεται απόδειξις υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου, ουχί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, εις τινα λειτουργόν κατά την διεξαγωγήν του ελέγχου λογαριασμού τινος του δημοσίου, ο τοιούτος λειτουργός δύναται κατά το δοκούν, αντί να ενεργήση ως εν εδαφίω (1), να απαιτήση την προσαγωγήν προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης αποδείξεως εις αντικατάστασιν ταύτης.