Προσφυγή εις το Ανώτατον Δικαστήριον

33. Πας όστις δεν ικανοποιείται εκ του προσδιορισμού του τέλους χαρτοσήμου, του γενομένου υπό του Εφόρου δυνάμει του άρθρου 31, δύναται να προσφύγη εις το Ανώτατον Δικαστήριον της Δημοκρατίας˙ το βάρος της αποδείξεως, ότι ο προσδιορισμός του τέλους καθ' ου ασκείται η προσφυγή είναι υπερβολικός, φέρει ο ασκών την προσφυγήν.