Πιστοποιητικόν του Εφόρου

32.―(1) Οσάκις έγγραφον προσκομισθέν τω Εφόρω δυνάμει του άρθρου 31 είναι, κατά την γνώμην αυτού, κατηγορίας τινός υποκειμένης εις τέλος χαρτοσήμου και-

(α) ο Έφορος αποφασίζει ότι είναι ήδη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(β) κατεβλήθη το υπό του Εφόρου, δυνάμει του άρθρου 31, προσδιορισθέν τέλος χαρτοσήμου, ή ποσόν όπερ ομού μετά του ήδη καταβληθέντος αναφορικώς προς το έγγραφον τέλους χαρτοσήμου, είναι ίσον προς το ούτω προσδιορισθέν τέλος,

ο Έφορος θα πιστοποιή δι' οπισθογραφήσεως αυτού επί του τοιούτου εγγράφου, ότι κατεβλήθη το προσήκον τέλος (το ποσόν του οποίου δέον να δηλούται) εις ο τούτο υπόκειται.

(2) Οσάκις το τοιούτον έγγραφον δεν υπόκειται, κατά την γνώμην του, εις τέλος χαρτοσήμου, ο Έφορος, θα πιστοποιή εν τω προμνησθέντι τρόπω ότι το έγγραφον τούτο εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκειται.

(3) Παν έγγραφον εφ' ου εγένετο τοιαύτη οπισθογράφησις δυνάμει του παρόντος άρθρου, πιστοποιούσα είτε ότι τούτο δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, είτε ότι είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, θα γίνηται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, και θα ισχύη δι' άπαντας τους σκοπούς ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως αναφορικώς προς το τέλος.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου θα επιτρέπη την μετά την σύνταξιν σήμανσιν εγγράφου, όπερ κατά νόμου δεν δύναται να χαρτοσημανθή μετά την σύνταξιν αυτού.