Χρόνος υποβολής αιτήσεως δι' αποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 44

45. Η αίτησις αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 44 δέον να υποβάλληται εντός των ακολούθων προθεσμιών, ήτοι -

(1) εις τας εν παραγράφω (δ)(ν) του ειρημένου άρθρου αναγραφομένας περιπτώσεις, εντός έξ μηνών από της ημερομηνίας του εγγράφου˙

(2) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου ουδέν έγγραφον συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών αφ' ης το σφραγιστόν επίσημα κατεστράφη˙

(3) εις την περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου εφ' ου έγγραφόν τι συνετάγη υπό τινος των συμβαλλομένων μερών, εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου και μόνον υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη˙

Νοείται ότι -

(α) οσάκις το κατεστραμμένον έγγραφον δεδικαιολογημένως απεστάλη εκτός της Δημοκρατίας, η αίτησις δύναται να γίνη εντός δύο ετών από της επιστροφής και λήψεως αυτού εν τη Δημοκρατία˙

(β) οσάκις λόγω αφεύκτων περιστατικών δεν είναι εφικτή η παράδοσις εγγράφου αντικατασταθέντος δι' ετέρου τοιούτου δι' ακύρωσιν εντός της προμνησθείσης προθεσμίας, η αίτησις δύναται να υποβληθή εντός δύο ετών από της ημερομηνίας της συντάξεως του αντικαταστήσαντος το πρώτον εγγράφου.