Αποζημίωσις δια κατεστραμμένα χαρτόσημα

44. Τηρουμένων των Κανονισμών ους ήθελε θεσπίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον αναφορικώς προς τας αναγκαίας αποδείξεις, ή την διενεργηθησομένην έρευναν, ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς αυτόν εντός της υπό του άρθρου 45 καθοριζομένης περιόδου, και νοουμένου ότι ικανοποιείται εκ των γεγονότων, να χορηγήση αποζημίωσιν δια κατεστραμμένα χαρτόσημα εις τας κατωτέρω αναγραφομένας περιπτώσεις -

(α) οσάκις χαρτόσημον, επιτεθέν επί φύλλου χάρτου ή μη, εξ αμελείας και άνευ δόλου κατεστράφη, διεγράφη ή εκ τινος γραφικού λάθους, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον κατέστη ακατάλληλον δια την χρήσιν δι' ην προωρίζετο, πριν ή το επ' αυτού συντεταγμένον έγγραφον υπογραφή υπό τινος προσώπου˙

(β) οσάκις χαρτόσημον επετέθη επί εγγράφου όπερ εγράφη εξ ολοκλήρου ή μερικώς, δεν υπεγράφη όμως υπό τινος των συμβαλλομένων μερών˙

(γ) οσάκις, εις την περίπτωσιν συναλJ λαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή επιταγών ―

(ι) το χαρτόσημον επετέθη επί συναλλαγματικής ή επιταγής υπογραφείσης υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, ήτις δεν εγένετο αποδεκτή, ή της οποίας ουδεμία χρήσις εγένετο, ή ήτις δεν παρεδόθη δι' έτερον σκοπόν πλην του της εμφανίσεως δι' αποδοχήν:

Νοουμένου ότι το φύλλον χάρτου εφ' ου είναι εσφραγισμένον το τοιούτον χαρτόσημον δεν φέρει οιανδήποτε υπογραφήν προοριζομένην δι' αποδοχήν συναλλαγματικής ή επιταγής, ήτις μεταγενεστέρως θα εγράφετο επ' αυτού˙

(ιι) το χαρτόσημον επετέθη επί γραμματίου εις διαταγήν υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου του οποίου ουδεμία χρήσις εγένετο, ουδέ εξέφυγε των χειρών αυτού.

(ιιι) το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη, ή προωρίζετο να χρησιμοποιηθή, δια την σήμανσιν συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διαταγήν, υπογραφέντος υπό, ή εκ μέρους του εκδότου, όπερ όμως λόγω παραλείψεως ή λάθους τινός κατεστράφη, ή κατέστη άχρηστον, καίτοι εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ή επιταγής,δυνατόν αύτη να ενεφανίσθη δι' αποδοχήν, ή να εγένετο αποδεκτή ή να έχη οπισθογραφηθή, ή εις την περίπτωσιν γραμματίου εις διαταγήν, δυνατόν τούτο να έχη παραδοθή εις τον κομιστήν.

Νοουμένου ότι προσάγεται ετέρα συμπεπληρωμένη και προσηκόντως χαρτοσεσημα- σμένη συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον εις διαταγήν, όμοιον εν πάση λεπτομερεία προς την κατεστραμμένην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν, εξαιρέσει της γενομένης διορθώσεως του εν ταύτη, ή τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή παραλείψεως.

(δ) οσάκις το χαρτόσημον εχρησιμοποιήθη δια την σήμανσιν εγγράφου υπογραφέντος υπό τινος των μερών όπερ -

(ι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη ότι ήτο εξ υπαρχής νομικώς άκυρον˙

(ιι) μεταγενεστέρως εξηκριβώθη, ότι είναι ακατάλληλον δια τον σκοπόν δι' ον αρχικώς προώριστο λόγω του εν τούτω ενυπάρχοντος λάθους ή πλάνης˙

(ιιι) δεν δύναται να συμπληρωθή ώστε να επιφέρη την επιδιωκομένην δικαιοπραξίαν εν τω σκοπουμένω τύπω, λόγω του θανάτου προσώπου τινός υφ' ου το έγγραφον έδει να υπογραφή, επισυμβάντος πριν ή υπογράψη τούτο, ή λόγω της αρνήσεως του τοιούτου προσώπου να υπογράψη τούτο˙

(ιν) είναι ουσιαστικώς ατελές και ανεπαρκές δια τον σκοπόν δι' ον προώρισται λόγω της μη υπογραφής αυτού υπό τινος των συμβαλλομένων, και της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτού να υπογράψη τούτο˙

(ν) αποτυγχάνει εξ ολοκλήρου εις την επίτευξιν του υπ' αυτού επιδιωκομένου σκοπού λόγω της αρνήσεως προσώπου τινός όπως ενεργήση συμφώνως τω τοιούτω εγγράφω ή όπως προκαταβάλη χρηματικόν ποσόν του οποίου η πληρωμή θα εξησφαλίζετο δια τούτου, ή λόγω της αρνήσεως, ή μη αποδοχής θέσεως δια τούτου παρεχομένης˙

(νι) καθίσταται άχρηστον λόγω του ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιι) είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον, νοουμένου ότι η υπ' αυτού σκοπουμένη δικαιοπραξία συνήφθη δια τινος ετέρου εγγράφου, μεταξύ των αυτών μερών, και φέροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος αξίας˙

(νιιι) κατεστράφη εξ αμελείας και ουχί εκ προθέσεως, αντ' αυτού δε και δια τον αυτόν σκοπόν εγένετο έτερον έγγραφον μεταξύ των αυτών μερών, και υπεγράφη υπ' αυτών δεόντως σημανθέν:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν υπογεγραμμένου εγγράφου, δεν ήρξαντο δικαστικά μέτρα, εις άτινα τo έγγραφον ηδύνατο να παρασχεθή, ή θα παρείχετο ή προσεφέρετο ως αποδεικτικόν στοιχείον, και ότι τούτο παραδίδεται δι' ακύρωσιν.