Είσπραξις τελών χαρτοσήμου και προστίμων

43. Ο Έφορος δύναται να χωρήση εις την καταναγκαστικήν είσπραξιν, δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία και εις την είσπραξιν φόρων αφορώντος νόμου, παντός νομίμως οφειλομένου ποσού υπό τινος προσώπου, υπό μορφήν τέλους χαρτοσήμου, προστίμου ή άλλως οφειλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται δε ωσαύτως, κατά το δοκούν να λάβη δικαστικά μέτρα δια την πληρωμήν παντός τοιούτου ποσού, εναντίον του προσώπου υφ' ου το ποσόν τούτο οφείλεται, και να εισπράξη τούτο μεθ' όλων των δικαστικών εξόδων ως χρέος οφειλόμενον τη Δημοκρατία.