Εξουσία πληρωτού όπως χαρτοσημαίνη συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς ληφθείσας υπ' αυτού άνευ χαρτοσήμου

42. Οσάκις συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν, ή επιταγή υποκειμένη εις τέλος χαρτοσήμου αξίας δέκα σεντ εμφανίζηται προς πληρωμήν άνευ χαρτοσήμου, το πρόσωπον εις ο αύτη εμφανίζεται δύναται να επιθέτη επ' αυτής το αναγκαίον κινητόν επίσημα, και άμα τη ακυρώσει αυτού εν τω τρόπω τω προβλεπομένω εν τοις ανωτέρω, δύναται να χωρήση εις την πληρωμήν του πληρωτέου δυνάμει της τοιαύτης συναλλαγματικής, γραμματίου εις διαταγήν, ή επιταγής ποσού, και να καταλογίση το τέλος εναντίον του προσώπου όπερ ήτο υπόχρεων εις καταβολήν αυτού, ή να αφαιρέση τούτο εκ του ως ανωτέρω πληρωτέου ποσού, η τοιαύτη δε συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγή θα λογίζηται, όσον αφορά εις το τέλος χαρτοσήμου, έγκυρος και ισχυρά:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων απαλλάσσει οιονδήποτε πρόσωπον εκ της ποινής ή ετέρας διώξεως εις ην δυνατόν να υπόκειται αναφορικώς προς τοιαύτην συναλλαγματικήν, γραμμάτιον εις διαταγήν ή επιταγήν.