Αποζημίωσις δι' έντυπα άτινα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις νομικά πρόσωπα

46. Ο Έφορος δύναται, άνευ χρονικού τινος περιορισμού, να χορηγήση αποζημίωσιν δια σφραγιστά φύλλα χάρτου χρησιμοποιούμενα ως έντυπα εγγράφων υπό τινος τραπεζίτου, ή εταιρείας, ή ετέρου νομικού προσώπου, εάν δεδικαιολογημένως τα τοιαύτα έντυπα έπαυσαν να είναι αναγκαία εις τον ειρημένον τραπεζίτην, εταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον, νοουμένου ότι ο Έφορος ικανοποιείται ότι το τέλος χαρτοσήμου αναφορικώς προς τα τοιαύτα σφραγιστά φύλλα χάρτου κατεβλήθη δεόντως.