Αποζημίωσις δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

47. Οσάκις -

(α) πρόσωπόν τι εξ αμελείας εχρησιμοποίησε δι' έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, χαρτόσημον κατηγορίας ετέρας ή της προβλεπομένης δια το τοιούτον έγγραφον εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή χαρτόσημον μείζονος της προσηκούσης αξίας, ή εξ αμελείας εχρησιμοποίησε χαρτόσημον δι' έγγραφον μη υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(β) χαρτόσημον χρησιμοποιηθέν δια την σήμανσιν εγγράφου κατέστη εξ αμελείας άχρηστον δυνάμει του άρθρου 16, λόγω του ότι τοιούτον έγγραφον συνετάχθη κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 14,

ο Έφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης εντός δύο ετών από της ημερομηνίας του εγγράφου, ή εάν τούτο δεν φέρη ημερομηνίαν, εντός δύο ετών από της υπογραφής αυτού υπό του προσώπου υφ' ου μόνον, ή το πρώτον υπεγράφη, και επί τη εκ νέου σημάνσει του εγγράφου δια του προσήκοντος τέλους, εάν τούτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, να ακυρώση τούτο και να χορηγήση αποζημίωσιν δια το ούτω κακώς χρησιμοποιηθέν, ή καταστάν άχρηστον χαρτόσημον ως εάν επρόκειτο περί κατεστραμμένου τοιούτου.