Τρόπος χορηγήσεως αποζημιώσεως δια καταστραφέντα ή δια κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα

48. Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην χορηγείται αποζημίωσις δια καταστραφέντα, ή κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα ο Εφορος δύναται να δώση αντί της τοιαύτης αποζημιώσεως -

(α) έτερα χαρτόσημα της αυτής κατηγορίας και αξίας˙ ή

(β) εάν ζητηθή εξ αυτού, και εάν κρίνη τούτο εύλογον, χαρτόσημα ετέρας κατηγορίας, της αυτής όμως αξίας˙ ή

(γ) κατά το δοκούν, την εις χρήματα αξίαν αυτού.