Κανονισμοί περί καταβολής τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς

64. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρήση σκόπιμον, να εκδίδη κανονισμούς προβλέποντας περί της καταβολής του τέλους χαρτοσήμου τοις μετρητοίς αντί δια σφραγιστών επισημάτων, περί των περιπτώσεων εις τας οποίας θα γίνεται η τοιαύτη καταβολή, περί των αρμοδίων λειτουργών εις τους οποίους θα καταβάλληται το τοιούτον τέλος και περί της διαδικασίας συμφώνως προς την οποίαν θα γίνεται και θα πιστοποιήται η καταβολή.