Επιφύλαξις αναφορικώς προς τέλη και δικαστικά δικαιώματα

63. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων περί ων γίνεται ρητή πρόνοια εν τω παρόντι Νόμω ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τέλη, ή δικαιώματα καταβλητέα δυνάμει των διατάξεων νόμου ή διοικητικής πράξεως, εκάστοτε εν ισχύϊ, ή δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ και εις τα δικαστικά δικαιώματα αφορώντος νόμου, διοικητικής πράξεως ή διαδικαστικού κανονισμού.