Εξουσία συμβιβασμού τελών χαρτοσήμου

10. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια διατάγματος και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε καθορίσει εν αυτώ να προνοήση περί απαλλαγής, συμβιβασμού ή παγιοποιήσεως των τελών εις την περίπτωσιν εκδόσεως ομολογιών, χρεωγράφων ή ετέρων εμπορευσίμων αξιογράφων υπό εταιρείας εχούσης νομικήν προσωπικότητα ή ετέρου νομικού προσώπου, ή εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεως τοιούτων ομολογιών, χρεωγράφων ή ετέρων εμπορευσίμων αξιογράφων.