Εξουσία συμβιβασμού τελών χαρτοσήμου

10. [Διαγράφηκε]