Τρόπος καταβολής των τελών

11.―(1) Παν τέλος χαρτοσήμου, όπερ εκάστοτε επιβάλλεται δια νόμου επί εγγράφων, δέον να καταβάλληται και σημειούται συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός ως άλλως ρητώς προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, άπαντα τα τέλη χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπόκεινται, θα καταβάλλωνται, και η καταβολή αυτών θα δεικνύηται επί των τοιούτων εγγράφων, δια χαρτοσήμων, και ουχί άλλως πως.