Ποία χαρτόσημα δέον να χρησιμοποιώνται

12.―(1) Το είδος των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται, είτε ταύτα είναι κινητά είτε σφραγιστά επισήματα εν τη περιπτώσει των διαφόρων κατηγοριών εγγράφων θα καθορίζηται δια Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ μέχρις ου δε εκδοθώσιν οι τοιούτοι Κανονισμοί, και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάντα τα χαρτόσημα άτινα αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ηδύναντο νομίμως να χρησιμοποιηθώσι δια την καταβολήν των τελών χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπέκειντο, δύνανται να χρησιμοποιώνται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δύναται να γίνη δια της χρησιμοποιήσεως πλειόνων χαρτοσήμων, χαρτόσημα δε αξίας μείζονος της δεούσης δύνανται να χρησιμοποιώνται δια την σήμανσιν εγγράφου τινός.