Αδικήματα εν αναφορά προς αποδείξεις

54. Πας όστις -

(α) δίδει απόδειξιν υποκειμένην εις τέλος χαρτοσήμου, και παραλείπει να χαρτοσημάνη ταύτην˙ ή

(β) καίτοι υπόχρεως να δώση απόδειξιν δυνάμει του άρθρου 30 αρνείται ή αμελεί να δώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην απόδειξιν εις περιπτώσεις καθ' ας η τοιαύτη απόδειξις θα υπέκειτο εις τέλος χαρτοσήμου˙ ή

(γ) με πρόθεσιν να αποστερήση δολίως την Δημοκρατίαν του τέλους χαρτοσήμου, εκδίδει απόδειξιν δια ποσόν μη ανερχόμενον εις μίαν λίραν, καίτοι κατεβλήθη χρηματικόν ποσόν, ή παρεδόθη περιουσιακόν στοιχείον αξίας μιας λίρας ή μείζονος τοιαύτης, ή με πρόθεσιν να αποφύγη την καταβολήν του τέλους χαρτοσήμου διαχωρίζει, ή διαμοιράζει το καταβληθέν ποσόν, ή την αξίαν του παραδοθέντος αυτώ περιουσιακού στοιχείου,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα λίρας.