Παράλειψις συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του άρθρου 28 κλπ

53. Πας όστις με πρόθεσιν να εξαπατήση την Δημοκρατίαν―

(α) συντάττει έγγραφον, εν ω δεν εκτίθενται πλήρως και αληθώς άπαντα τα δυνάμει του άρθρου 28 αναγκαίως εκτιθέμενα εν τω τοιούτω εγγράφω γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(β) έχων ως έργον του, ή ενδιαφερόμενος περί την παρασκευήν εγγράφου αμελεί ή παραλείπει να εκθέση εν αυτώ πλήρως και αληθώς άπαντα τα τοιαύτα γεγονότα και περιστάσεις˙ ή

(γ) προβαίνει εις την διενέργειαν πράξεώς τινος σκοπούσης να αποστερήση την Δημοκρατίαν εξ οιουδήποτε τέλους ή προστίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(δ) παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών, δι' ην δεν προβλεπεται ειδικώς ετέρα ποινή εν τω παρόντι Νόμω,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).