Παράλειψις ακυρώσεως κινητού επισήματος

52. Πας όστις, καίτοι υπόχρεως δυνάμει του άρθρου 13 όπως προβή εις ακύρωσιν κινητού επισήματος παραλείπει να ακυρώση τούτο εν τω τρόπω το καθοριζομένω υπό του ειρημένου άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).