Σύνταξις, κλπ εγγράφου μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου

51.―(1) Πας όστις -

(α) εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, ή εμφανίζει προς αποδοχήν πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται οιανδήποτε μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν˙ ή

(β) συντάττει, ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, παν έτερον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου έγγραφον, όπερ δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(γ) ψηφίζει, ή πειράται να ψηφίση δυνάμει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου πληρεξουσίου είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).

(2) Εάν εκδοθή μετοχικός τίτλος και δεν σημανθή προσηκόντως, η εκδίδουσα τούτον εταιρεία, ωσαύτως δε πας όστις κατά τον χρόνον της εκδόσεως κατείχε θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, ή γραμματέως, ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου της εταιρείας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100).