Αποζημίωσις επί τη ανανεώσει ορισμένων ομολογιών

50. Οσάκις προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη ομολογία ανανεούται δια της εκδόσεως νέας ομολογίας υπό τους αυτούς όρους, ο Έφορος υποχρεούται όπως, επί τη προσαγωγή της προσηκόντως χαρτοσεσημασμένης νέας ομολογίας, εντός μηνός από της ημερομηνίας της εκδόσεως ταύτης, επιστρέψη εις τον εκδότην της τοιαύτης νέας ομολογίας, την αξίαν του επί της αρχικώς εκδοθείσης ομολογίας χαρτοσήμου, ή του επί της νέας ομολογίας τοιούτου, εάν αύτη είναι μικροτέρα της πρώτης:

Νοείται ότι η αρχικώς εκδοθείσα ομολογία προσάγεται τω Εφόρω και ακυρούται υπ' αυτού, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν Κανονισμοίς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι η ομολογία λογίζεται εκδοθείσα εκ νέου υπό τους αυτούς όρους εν τη εννοία του παρόντος άρθρου, παρά τας ακολούθους μεταβολάς:

(α) την έκδοσιν δύο ή πλειόνων ομολογιών εις αντικατάστασιν μιας αρχικώς εκδοθείσης τοιαύτης, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό.

(β) την έκδοσιν μιας ομολογίας εις αντικατάστασιν δύο ή πλειόνων αρχικών εκδοθεισών τοιούτων, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον ποσόν παραμένει το αυτό˙

(γ) την αντικατάστασιν του ονόματος του αρχικού κομιστού δια του ονόματος του κατά τον χρόνον της ανανεώσεως κομιστού˙ και

(δ) την αλλαγήν του τόκου ή της ημερομηνίας πληρωμής αυτής.