Σύνταξις, κλπ εγγράφου μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου

51.―(1) Πας όστις -

(α) εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, ή εμφανίζει προς αποδοχήν πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται οιανδήποτε μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένην συναλλαγματικήν, επιταγήν ή γραμμάτιον εις διαταγήν˙ ή

(β) συντάττει, ή υπογράφει υπό ιδιότητα ετέραν ή την του μάρτυρος, παν έτερον, υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου έγγραφον, όπερ δεν είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον˙ ή

(γ) ψηφίζει, ή πειράται να ψηφίση δυνάμει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου πληρεξουσίου είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.

(2) Εάν εκδοθή μετοχικός τίτλος και δεν σημανθή προσηκόντως, η εκδίδουσα τούτον εταιρεία, ωσαύτως δε πας όστις κατά τον χρόνον της εκδόσεως κατείχε θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, ή γραμματέως, ή ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου της εταιρείας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.