Μη έκδοσις ασφαλιστηρίου ή έκδοσις μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου τοιούτου

55. Πας όστις -

(α) λαμβάνει ασφάλιστρα, ή ετέραν αντιπαροχήν δι' ασφαλιστικήν τινα σύμβασιν, ή πιστώνεται προς τούτο δι' ασφαλίστρων ή ετέρας αντιπαροχής, και δεν εκδίδει εντός δύο μηνών από της λήψεως του τοιούτου ασφαλίστρου ή αντιπαροχής, ή από της πιστώσεως αυτού δια τούτων, προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον περί την τοιαύτην ασφάλισιν˙ ή

(β) εκδίδει, υπογράφει ή παραδίδει μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον ασφαλιστήριον, ή πληρώνει, ή επιτρέπει τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ή συμφωνεί να πληρώση ή να επιτρέψη τακτοποίησιν εν τοις λογαριασμοίς, ποσού τινος χρημάτων αναφορικώς προς τοιούτον ασφαλιστήριον,

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν ευρώ (€100):

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται επί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, αναφορικώς προς άτινα εγένετο συμφωνία περί τον συμβιβασμόν του τέλους χαρτοσήμου δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.