Έγγραφα συνταττόμενα κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 λογίζονται ως μη χαρτοσεσημασμένα

16. Παν έγγραφον συντεταγμένον κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 θα λογίζηται ως μη χαρτοσεσημασμένον.