Μόνον εν έγγραφον επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου

15. Απαγορεύεται η σύνταξις δευτέρου εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου εφ' ου συνετάχθη ήδη έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θα ερμηνεύηται ως κωλύον την οπισθογράφησιν, ήτις είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, ή δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, οιουδήποτε εγγράφου, ήτις γίνεται προς τον σκοπόν μεταβιβάσεως δικαιώματός τινος δια τούτου δημιουργουμένου ή αποδεικνυομένου, ή γίνεται προς βεβαίωσιν λήψεως χρημάτων ή πραγμάτων, ων η πληρωμή ή παράδοσις ασφαλίζεται δια τούτου, ή γίνεται δια παράτασιν του χρόνου πληρωμής συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν.