Τρόπος συντάξεως εγγράφων επί σφραγιστού χάρτου

14. Παν έγγραφον συντεταγμένον επί φύλλου χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα θα συντάσσηται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το επίσημα να είναι εμφανές επί της προσθίας όψεως του εγγράφου, και να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εφ' ετέρου εγγράφου.