Σημείωσις τέλους

17. Οσάκις το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, ή η ατέλεια εγγράφου εξαρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του πραγματικώς καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έτερον έγγραφον, η καταβολή του τελευταίου τέλους θα σημειούται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς τον Έφορον και επί τη προσαγωγή αμφοτέρων των εγγράφων, επί του πρώτον αναφερθέντος εγγράφου, είτε δι' οπισθογραφήσεως γενομένης υπό του Εφόρου, είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε δια Κανονισμών καθορίσει.