Διατάξεις αφορώσαι εις Διπλόγραφα και αντίτυπα

18. Τα διπλόγραφα ή αντίτυπα εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου δεν λογίζονται προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα εκτός εάν ταύτα χαρτοσημανθώσιν ως εν τω Στοιχείω 14 του Πρώτου Παραρτήματος, ή εκτός εάν φαίνεται δια της επιθέσεως σφραγίδος, ή δια πιστοποιητικού ως προβλέπεται εν τω άρθρω 64, ότι το πλήρες και προσήκον τέλος κατεβλήθη επί του πρωτοτύπου του οποίου αποτελεί διπλόγραφον ή αντίτυπον.