Άσκησις και διεξαγωγή ποινικής διώξεως

58.―(1) Η ποινική δίωξις αδικήματος όπερ είναι αξιόποινον δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου, δια του παρόντος καταργουμένου Νόμου, δεν ασκείται ειμή τη εγκρίσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(2) Ο Έφορος, ή ο επί τούτω γενικώς ή ειδικώς υπ' αυτού εξουσιοδοτημένος δημόσιος υπάλληλος, δύναται να συμβιβάση οιονδήποτε τοιούτον αδίκημα.

(3) Το καταβλητέον επί τω τοιούτω συμβιβασμώ ποσόν ανακτάται εν τω υπό του άρθρου 43 προβλεπομένω τρόπω.