Υποχρέωσις καταβολής τέλους χαρτοσήμου υπό μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν τη Δημοκρατία Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

59. Η καταβολή τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έγγραφα συντασσόμενα υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή οιασδήποτε Ανεγνωρισμένης Στρατιωτικής Οργανώσεως, ή υπό, ή εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, υπόκειται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αναλόγως της περιπτώσεως, της Συμβάσεως περί την εφαρμογήν της Συνθήκης Συμμαχίας ήτις υπεγράφη, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960.